Защита на потребителите
ОП-11/22.08.2019

елкетронна преписка 

27.09.2019 г.
Публикуван е Договор за възлагане на обществената поръчка под № ДГ-106/17.09.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/22.08.2019

27.09.2019 15:13

Договор за възлагане на обществената поръчка под № ДГ-106/17.09.2019 г.

 13.09.2019

Публикуван е Протокол от 11.09.2019 г.  от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/22.08.2019

13.09.2019 16:45

Протокол от 11.09.2019 г.  от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти.


02.09.2019 17:40

На 02.09.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092087, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите05.09.2019 г., 17:00 ч.


22.08.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. "ДОЛНА БЕЛИЦА" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ – ЧАСТ ВОДОПРОВОД”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091700 от 22.08.2019 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

02.09.2019, 17:00

Срок за подаване на оферти

02.09.2019, 17:00

Прогнозна стойност:

99 959.80 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

11.09.2019 г. 11:00

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация(изтегли тук)

Проекти (изтегли тук)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9091700 от 22.08.2019 г.

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

 22.08.2019 г.  18:28

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС