Защита на потребителите
ОП-8/19.06.2019
елкетронна преписка
22.07.2019 16:00
Публикувано е Решение № Р-9/22.07.2019 г.(вижте тук) за прекратяване на обществената поръчка.

22.07.2019 15:50

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

11.07.2019 14:30
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

01.07.2019 16:10
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни"

24.06.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикувано в АОП на 24.06.2019 г., както следва: Под № 917373 – решение за откриване на процедурата ; Под № 917377 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Прогнозна стойност:

182 609.68 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 30.07.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 30.07.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 31.07.2019 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

24.06.2019 г.  16:18

Дата на изпращане в АОП

19.06.2019 г.
№ 917373 – решение за откриване на процедурата
№ 917377 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

24.06.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС