Защита на потребителите
ОП-7/17.06.2019
елкетронна преписка

20.11.2019 16:53
Изпратено е обявление за възложена поръчка в АОП под номер 945456

20.11.2019
Публикуван е Договор № ДГ-114/22.10.2019 г. с изпълнителя на обществената поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/17.06.2019

20.11.2019 16:48

Договор № ДГ-114/22.10.2019г. с изпълнителя на обществената поръчка


03.09.2019
Публикуванo е Решение № Р-15/03.09.2019г. за класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/17.06.2019

03.09.2019 16:40

Решение № Р-15/03.09.2019г. за класиране на участниците


03.09.2019
Публикуван е Протокол № 3 от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/17.06.2019

03.09.2019 16:15

Протокол № 3 от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни


03.09.2019
Публикуван е Протокол № 2 от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/17.06.2019

03.09.2019 16:11

Протокол № 2 от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни


19.08.2019г. 16:55
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0003, открита с Решение № ОП-7(1) от дата 17.06.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 23.08.2019 г. от 11:00 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

16.07.2019
Публикуван е Протокол № 1 от 12.07.2019 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/17.06.2019

16.07.2019 14:17

Протокол № 1 от 12.07.2019  г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на Kмета на община Струмяни 


17.06.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 17.06.2019г., както следва: Под № 916894 - решение за откриване на процедурата ; Под № 916898 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион"

Прогнозна стойност:

 79 699.99 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 08.07.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 08.07.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.07.2019 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 17.06.2019 г.  16:25

Дата на изпращане в АОП

17.06.2019 г.
№ 916894 – решение за откриване на процедурата
№ 916898 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

17.06.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС