Защита на потребителите
08 04-449/16.04.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-449/16.04.2019 г. относно: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

17.05.2019 (15:38 ч.)
Решение № Р-4/17.05.2019г. за определяне на класирането на участниците в пазарните консултации.

17.05.2019 (15:32 ч.)
Протокол за класиране на участниците в пазарните консултации от 17.05.2019 г.

16.04.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно:„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Офертата да бъде изготвена и да съдържа:
1.    Име и адрес на оферента, ЕИК;
2.    Оферта по образец и Техническо предложение, съответстващо на тази в настоящото запитване;
3.    Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
4.    Срок на валидност на офертата;
5.    Дата на издаване на офертата;
6.    Подпис и печат на офертата;

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

30 април 2019

Срок за подаване на оферти

30.04.2019 г. до 16:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта,
количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта,
Количествени сметки
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

16.04.2019 16:46


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо провеждане на обществена поръчка с предмет  „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7 - ми Април" № 1 за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи, с които да се открие процедурата, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.
Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за  „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, същата моля да бъде изготвена и да съдържа:
1.    Име и адрес на оферента, ЕИК;
2.    Оферта по образец и Техническо предложение, съответстващо на тази в настоящото запитване;
3.    Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
4.    Срок на валидност на офертата;
5.    Дата на издаване на офертата;
6.    Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 16:00 часа на 30.04.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и дали можете да извършвате строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС