Защита на потребителите
ОП-4/22.02.2019
елкетронна преписка
09.05.2019
Публикуван е Договор № ДГ-66/22.04.2019 г. - договор с избрания изпълнител на обществената поръчка.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/22.02.2019

09.05.2019 13:09

Договор № ДГ-66/22.04.2019 г. 


20.03.2019
Публикуван е Протокол от 20.03.2019 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-54/20.03.2019 г. на кмета на община Струмяни за разглеждане и оценка на офертите по процедурата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/22.02.2019

20.03.2019 16:49

Протокол от 20.03.2019 г.13.03.2019 18:32

На 13.03.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086683, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 19.03.2019г., 17:00 ч.

На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-4/22.02.2019 г. с предмет: "Обществен превоз на пътници  по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни". Офертите ще бъдат отворени в 10:30 ч. на 20.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.

22.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет"Обществен превоз на пътници  по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085975/22.02.2019 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

22.06.2019 17:00

Срок за подаване на оферти

13.03.2019 г. 17:00

Прогнозна стойност:

60 000 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

14.03.2019  г. 10:30

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация
( 12 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

 ID № 9085975/22.02.2019 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
22.02.2019 18:43
 M
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС