Защита на потребителите
ОП-2/15.02.2019
елкетронна преписка
09.05.2019
Публикуван е договор сключен с изпълнителя на обществената поръчка № ДГ-69/23.04.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/15.02.2019

09.05.2019 13:15

Договор № ДГ-69/23.04.2019 г.


28.03.2019
Публикуван е Протокол от 28.03.2019 г. от работата на комисията за оценка и разглеждане на офертите по процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/15.02.2019

28.03.2019 16:30

Протокол от 28.03.2019 г.


21.03.2019
Публикуван е Протокол № 1 от 06.03.2019 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-38/06.03.2019г. на кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/15.02.2019

21.03.2019 15:50

Протокол № 1 от 06.03.2019 г.


25.02.2019 18:03 
На 25.02.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086040, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 01.03.2019 г., 17:00 ч.

22.02.2019 16:15
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-2/15.02.2019г. чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: "Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград". Офертите ще бъдат отворени в 13:30 ч. на 06.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.

15.02.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“. Информацията е публикувана в АОП под  ID № 9085702 от 15.02.2019 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

25.08.2019 17:00 

Срок за подаване на оферти

25.02.2019 г. 17:00

Прогнозна стойност:

29 314.26 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

26.02.2019  г. 10:00

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява(Изтеглете от ТУК)
Документация
( 1760 KB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

 ID № 9085702 от 15.02.2019

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
15.02.2019 22:05
 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС