Защита на потребителите
ОП-1/14.01.2019
елкетронна преписка
28.03.2019
Публикуван е договор № ДГ-43/05.03.2019г. за възлагане на поръчката.
 

Идент.номер на обществена поръчка

Протокол № 3/21.12.2018г. в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/14.01.2019

28.03.2019 16:20

Договор № ДГ-43/05.03.2019 г. 

07.02.2019 
Публикуван е протокол от 30.01.2019 г.  от работата на комисията назначена със Заповед № З-17/30.01.2019 г. на кмета на община Струмяни за разглеждане, оценка и класиране на участниците в обществената поръчка.
 

Идент.номер на обществена поръчка

Протокол № 3/21.12.2018г. в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/14.01.2019

07.02.2019 14:13

Протокол от 30.01.2019 г.  


24.01.2019 15:16

До всички заинтересовани лица - относно обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни"  се променя датата на отваряне на офертите съответно от 31.01.2019 г. 14:00 часа на 30.01.2019 г. 14:00 часа.

14.01.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9084865 от 14.01.2019.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

21.04.2019 17:00 

Срок за подаване на оферти

21.01.2019 г. 17:00

Прогнозна стойност:

41 000.00 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

31.01.2019 г. от 14:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,образци
( 700 KB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9084865 от 14.01.2019

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
14.01.2019 16:42
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС