Защита на потребителите
ОП-12/12.10.2018
елкетронна преписка
23.11.2018 
Публикуван е   Протокол № 1 от 23.11.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-311/23.11.2018 г. на кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/21.09.2018

06.12.2018 15:46

Протокол № 1 от 23.11.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-311/23.11.2018 г. на кмета на община Струмяни.


07.11.2018 16:25
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (Вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“

22.10.2018 16:45

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (Вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на професионално кухненско оборудване“

17.10.2018
Община Струмяни на основание стойностите по чл.20, ал.1 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни", публикувано в АОП на 15.10.2018г., както следва: Под № 872854 - решение за откриване на процедурата ; Под № 872860 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

"Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни"

Прогнозна стойност:

197 861.01 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

22.11.2018 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.11.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.11.2018 г.  Час: 10:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 17.10.2018 г.  16:20

Дата на изпращане в АОП

12.10.2018 г.
№ 872854 - решение за откриване на процедурата
№ 872860 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

15.10.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

17.10.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС