Защита на потребителите
ОП-10/12.09.2018
елкетронна преписка

07.11.2018
Публикуван е Договор за доставка № ДГ-110/10.10.2018 г. за изпълнение на обществената поръчка

обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/12.09.2018

07.11.2018 15:02

Договор за доставка № ДГ-110/10.10.2018 г.


02.10.2018
Публикуван е протокол от 28.09.2018г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти, утвърден от Кмета на община Струмяни на 02.10.2018г.

обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/12.09.2018

02.10.2018 14:02

протокол от 28.09.2018г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти, утвърден от Кмета на община Струмяни на 02.10.2018г.

19.09.2018 г. 18:19
На 19.09.2018 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID  № 9080984, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.  Срок за получаване на офертите : 27.09.2018г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 28.09.2018 г. г. 11:00 часа.

12.09.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура "Активно включване" по проект "Активен живот". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9080701 от 12.09.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

 20.12.2018 г.

Срок за подаване на оферти

19.09.2018 г. 17:00 часа

Прогнозна стойност:

 9 291.67 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

28.09.2018 г. от 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2.1 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9080701 от 12.09.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
12.09.2018 15:51
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС