Защита на потребителите
ОП-9/30.07.2018

елкетронна преписка
30.08.2019 г.
Публикувано е Решение № Р-13/30.08.2019 г.
.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

30.08.2019 16:40

Решение № Р-13/30.08.2019 г.


30.08.2019 г.
Публикуван е Доклад, утвърден на 30.08.2019 г.
.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

30.08.2019 16:38

Доклад, утвърден на 30.08.2019 г.


30.08.2019 г.
Публикуван е Протокол №3/29.08.2019.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

30.08.2019 16:35

Протокол №3/29.08.2019


23.11.2018 г.
Публикувано е Решение за класиране на участниците в процедурата № З-313/23.11.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

23.11.2018 16:45

Решение за класиране на участниците в процедурата № З-313/23.11.2018 г.


23.11.2018 г.
Публикуван е ДОКЛАД, утвърден на 22.11.2018 г. от Вр.и.д. кмета на община Струмяни, съгласно Заповед № З-306/14.11.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

23.11.2018 16:41

ДОКЛАД, утвърден на 22.11.2018 г. от Вр.и.д. кмета на община Струмяни, съгласно Заповед № З-306/14.11.2018 г. 

23.11.2018 г.
Публикуван е Протокол № 3/13.11.2018 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

23.11.2018 16:38

Протокол № 3/13.11.2018 г. от работата на комисията


23.11.2018 г.
Публикуван е Протокол № 2/15.10.2018 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

23.11.2018 16:36

Протокол № 2/15.10.2018 г. от работата на комисията


07.11.2018г. 14:39
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-9(1)/30.07.2018г. с предмет "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018 г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


13.09.2018 г.
Публикуван е Протокол № 1 за разглеждане и оценка на офертите по процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/30.07.2018

13.09.2018 15:49

Протокол № 1 за разглеждане и оценка на офертите по процедурата
01.08.2018 г.
Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка открита процедура с предмет:„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ публикувано в АОП на 01.08.2018 г., както следва: Под № 860213 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860212 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

Прогнозна стойност:

374 957.60 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.09.2018 г.  Час: 13:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 01.08.2018 г.  23:30

Дата на изпращане в АОП

30.07.2018 г.
№ 860213 – решение за откриване на процедурата
№ 860212 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

01.08.2018 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС