Защита на потребителите
Проект "Solidarity4Haritage"
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right_.jpg
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/S4H.png


Проектът „Solidarity for Heritage“ е финансиран от  Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“.
Приложим към Направление 2:  Мярка 2.2 „Мрежи от  градове“
 
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/eu for citezens-bg.png         /assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/eu for citezens-eng.png


Проектът е насочен към създаване на мрежа от градове, целяща да повиши осъзнаването на важността за опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия.

Период на проекта: 22.01.2018-20.11.2019
Финансираща програма: Europe for Citizens Programme Strand 2 Measure 2.2 Networks of towns Selection Year 2017 - Round 2 - Maximum Grant Awarded - € 150.000 

Партньори:
1. Община Струмяни
2. Община Agia, Гърция
3. Местен съвет Naxxar, Малта
4. Община Novo Mesto, Словения
5. Община Castanissetta, Италия
6. Сдружение Юни Партнерс

Проектът ще създаде мрежа от градове, целяща да повиши съзнанаването за важността на опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия.
Мрежата ще се съсредоточи върху предлагането на решения за основните предизвикателства на доброволците, от една страна, и приемащите организации и местни общности от друга страна. Партньорите ще създадат обща формална регулаторна рамка за Solidarity4Heritage, в съответствие с европейските политики в съответните области. Проектът ще създаде устойчива мрежа от транснационални доброволчески дейности между участващите градове, за да стимулира по-нататъшното включване на гражданите в процеса на изграждане и развиване на политики, вземане на решения и в социалния живот. Проектът предвижда също така разработването на бялата книга "Солидарност на бъдещето", която да бъде представена на европейските, националните и местните органи, вземащи решения, за да се инициира политическа реформа за по-добро формално признаване и валидиране на доброволческа служба като валиден опит в работата / обучението.

Целите на проекта:

- Насърчаване на участието в доброволческата служба в дейности, свързани със съхраняването и поддържане на наследството.
- Подпомагане на местното и транснационалното доброволчество и солидарност чрез създаване на инструменти за насърчаване и улесняване на инициативи за солидарност.
- Подобряване на условията за работа и живот на доброволците чрез изплъняване на регулаторни и стандартизационни процедури за доброволците.
- Постигане на по-голямо признание за стойността на доброволческите дейности и уменията, чрез фокусиране върху формалните и практически аспекти на признаването на доброволната служба като валиден трудов опит.
- Създаване на устойчива мрежа от транснационални доброволчески дейности между участващите градове.
- Разработване на формална регулаторна рамка за Solidarity4Heritage град, за да се въведат стандарти за качество, безопасност и отговорност за доброволчески дейности и дейности по солидарност, които се провеждат в градовете, участващи в проекта.
- Популяризиране и насърчаване на възможностите за доброволческа служба както на местно, така и на европейско ниво.

По този проект бяха организирани 6 събития:

 Събитие 1 Първа среща

Участие: събитието събра над 100 граждани, от които 4 са от Агия, Гърция, 4 са от Нашар, Малта, 4 са от   Ново Место, Словения, 3 са от Калтанисета, Италия.

Място/Дата: събитието се състоя в Струмяни, България, от 07.03.2018 до 09.03.2018.

Кратко описание: Събитието положи основите на мрежата от градове, правилата и принципите за управление, координация, комуникация, оценка и разпространение на резултатите от проекта. Освен това партньорите обсъдиха възможните начини за повишаване на осведомеността относно важността от опазване на културното наследство. Обсъдени бяха и методи, политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите в доброволчески дейности.

 

Събитие 2 Семинар: „Предизвикателства и добри практики за опазване и управление на културни обекти и местни традиции чрез доброволчество”

Участие: събитието събра 141  граждани, от които 8 са от Агия, Гърция, 8 са от Нашар, Малта, 14 са от   Струмяни и Благоевград, България, 4 са от Калтанисета, Италия и 4 са от Босна и Херцеговина.

Място/Дата: събитието се състоя в Ново Место, Словения, от 13.06.2018 to 15.06.2018.
Кратко описание: Целта на събитието беше да се обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени всички заинтересовани страни - местни власти, културни организации, гражданско общество и доброволчески организации, развиващи дейности в сферата на опазване на културното наследство; представяне на добри практики, свързани с опазване на културното наследство от всеки партньор по проекта. На базата на тези дискусии бяха изготвени предложения за стратегии за улесняване на участието на гражданите и заинтересовани страни в опазването на културното наследство, както и осъществяване на доброволчески дейности в тази сферата.

 

Събитие 3 Кръгла маса на тема "Инструменти за солидарност"

Участие: събитието събра 141  граждани, от които 8 са от Нашар, Малта, 15 са от Струмяни и Благоевград, България, 4 са от Калтанисета, Италия и 8 са от Ново Место, Словения.

Място/Дата: събитието се състоя в Агия, Гърция, от 24.08.2018 до 27.08.2018.
Кратко описание: Събитието беше посветено на проучване на  инструменти и механизми, които да се прилагат както на местно, така и на международно равнище, за да бъде популяризирано доброволчеството. Те включват дейности по организация, координация, информация и интеграция, необходими за създаването на мрежа от местни и международни партньори, предоставящи добри възможности за доброволчество и стажове.

 

Събитие 4 Семинар на тема "Работа и живот като доброволец"

Участие: събитието събра 126 граждани, от които 87 са от Нашар, Малта, 14 са от Струмяни и Благоевград, България, 8 са от Калтанисета, Италия, 8 са от Ново Место, Словения и 8 от Агия, Гърция.

Място/Дата: събитието се състоя в Нашар, Малта, от 30.10.2018 до 02.11.2018.
Кратко описание: Бяха разработени стандарти за условия на труд и живот на доброволците, които да подобрят условията на доброволчество като цяло. Тези стандарти въвеждат единен набор от критерии за условията на живот и труд, които да бъдат покрити при предлагане на възможности за доброволческа дейност. Също така беше разработен етичен кодекс за доброволци, който да определи стандарти за личностни качества и поведение, необходими за участие в доброволчески труд.

 

Събитие 5 Конференция “Заедно за солидарността”

Участие: събитието събра 185 граждани, от които 14 са от Струмяни и Благоевград, България, 8 са от Нашар, Малта, 8 са от Ново Место, Словения и 8 са от Агия, Гърция.

Място/Дата: събитието се състоя в Калтанисета, Италия, от 25.02.2019 до 28.02.2019.
Кратко описание: На срещата бе поставен за разглеждане въпроса за официално признаване на доброволческата служба като валиден трудов и обучителен опит. Участниците в срещата проведоха дискусии и изготвиха съвместно предложение за политически реформи, необходими за постигане на официално признаване на опита от доброволчески дейности. Събитието включваше експертни панели, дискусии и събиране на мнения сред гражданите. Обсъждания бяха проведени с представители на местните власти, както и с неправителствени организации, граждани, образователни и  обучителни организации. В резултат на това бе разработена Бяла книга „Солидарност за бъдещето“, която да бъде представена на европейско, национално и местно ниво, за да бъдат инициирани промени в съответната насока.

 

Събитие 6 Заключителна конференция

Участие: събитието събра 212  граждани, от които 12 са от Агия, Гърция, 10 са от Нашар, Малта, 15 са от Ново Место, Словения, 9 са от Калтанисета, Италия 2 са от Сърбия и 1 от Испания.

Място/Дата: събитието се състоя в Струмяни, България, от 04.04.2019 to 07.04.2019.
Кратко описание:  По време на заключителната конференция бе формално създадена мрежата Solidarity4Heritage. Партньорските институции подписаха договор за сътрудничество, и приеха разработените по време на проекта стратегически документи и регулаторните механизми. Мрежата инициира реформа на политиките в сферата на доброволчеството чрез разработване на Бяла книга с основна цел: официално признаване и валидиране на доброволческата служба като трудов и обучителен опит.

Дейности:

Първа международна среща по проект " Solidarity4Haritage" в Община Струмяни
      - https://www.caltanissettalive.it/solidarity-for-heritage-il-sindaco-ruvolo-guida-la-delegazione-nissena-in-bulgaria/

Представяне на проекта като добра практика в България на 11.06 2018 г. в София  на неформалната среща на ECP Network, Creative Europe Culture Desks, EACEA, EC в Националната галерия "Квадрат 500"

Семинар и работни срещи: "Предизвикателства и най-добри практики за опазване и управление на културни обекти и местни традиции чрез доброволческа дейност" - Ново Место, Словения

Кадри от Фестивала за нови култури в Ново Место, в който групата от България представи фестивала "Малешево пее и танцува" и богатото фолклорно наследство на община Струмяни

Трета среща по проекта в община Агия, Гърция : Възможностите за подобряване на условията за доброволческа дейност и интегриране на доброволчеството във валоризацията на културното наследство
       - https://www.caltanissettalive.it/il-sindaco-ruvolo-in-grecia-per-un-progetto-di-valorizzazione-della-cultura-e-delle-tradizioni-locali/

Успешна среща по проект “Solidarity 4 Heritage” се проведе в община Нашар, Република Малта

Следващата дейност от работата по проект се състоя в град Калтанисета-Италия с активното участие на всички партньори. Събитието беше отразено в различни медии на местната общност:
      - https://www.caltanissettalive.it/a-caltanissetta-le-delegazioni-di-quattro-paesi-europei-con-il-progetto-solidarity-for-heritage/

Заключителна конференция в Струмяни, 04.04-07.04.2019 г.Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС