Защита на потребителите
ОП-5/01.06.2018
електронна преписка


26.06.2018
Публикуван е договор № ДГ-98/12.06.2018г. за възлагане на обществената поръчка.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/01.06.2017

26.06.2018 13:34

Договор № ДГ-98/12.06.2018г. за възлагане на обществената поръчка11.06.2018

Публикуван е протокол от 11.06.2018г. от работата на комисията за оценка и разглеждане на офертите, назначена със заповед № З-140/11.06.2018г. на кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/01.06.2017

11.06.2018 17:13

Протокол от 11.06.2018г. от работата на комисията за оценка и разглеждане на офертите, назначена със заповед № З-140/11.06.2018г. на кмета на община Струмяни


04.06.2018 13:33
До всички заинтересовани лица – на стр.6 в обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“  е допусната техническа грешка в общата прогнозна стойност на поръчката. Общата прогнозна стойност на поръчката да се чете 39604.95 /тридесет и девет хиляди шестстотин и четири лева и деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС

01.06.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9076756 от 01.06.2018 г.


Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

08.12.2018

Срок за подаване на оферти

 08.06.2018 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

39604.95 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

11.06.2018 г. 10:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(19 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9076756 от 01.06.2018

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
01.06.2018 19:06
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС