Защита на потребителите
Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”
Проект BG05M9OP001-2.005-0047-C01 „Активен живот“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места"/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/aktiven-zhivot-2017/Logo.JPG

„Активен живот”
е проектно предложение на Община Струмяни с 18 месечна продължителност. В него се предвиждат дейности в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и членове на техните семейства. Проектът включва разкриването в общината на нова и необходима социална услуга в общността - ЦСРИ и развиването на интегрирана подкрепа за семейства с деца и възрастни в риск. Крайната цел е да се мотивират и подпомогнат хора с увреждания и членове на семейства с деца и възрастни в риск от община Струмяни да започнат да си търсят работа и да се включат по подходящ начин на пазара на труда. Подходите в работата по предоставяне на предвидените услуги и подкрепа са обект на конкретни дейности в проекта.
Информация за проекта може да видите в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020

Он-лайн приложението за проект Активен живот вижте тук!

13.11.2017

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

19.01.2018
Официално откриване на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ОТКРИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

22.01.2018
Във връзка с изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, уведомяваме всички заинтересовани лица, че до 31.01.2017г. продължава приема на Заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни , общ. Струмяни.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС