Защита на потребителите
08 04-906/30.10.2017
електронна преписка

14.12.2017
Публикуван е Договор № ДГ-140/30.11.2017 г. със спечелилият участник в процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-906/30.10.2017

14.12.2017 14:18

Договор № ДГ-140/30.11.2017 г. със спечелилият участник в процедурата20.11.2017
Публикуван е протокол от 16.11.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед №З-436/16.11.2017 г. на вр.и.д. кмета на община Струмяни, З-435/13.11.2017 г., утвърден от кмета на община Струмяни на 20.11.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-906/30.10.2017

20.11.2017 17:53

Протокол от 16.11.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед №З-436/16.11.2017 г. на вр.и.д. кмета на община Струмяни, З-435/13.11.2017 г., утвърден от кмета на община Струмяни на 20.11.2017 г.30.10.2017г.
На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез покана до определено лице се открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект "Активен живот" в община Струмяни

Вид процедура:

Покана до определено лице,  чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП

Решение и покана

Решение 08 04-906/30.10.2017
Покана

Срок на валидност на публичната покана

15 ноември 2017

Срок за подаване на оферти

 15.11.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

17 148.06  лв. без ДДС

Отваряне на офертите

16.11.2017 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Указания и информация, образци
(348 КБ Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

30.10.2017 15:59

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС