Защита на потребителите
ОП-8/28.09.2017
електронна преписка

14.12.2017
Публикуване е Договор № ДГ-142/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция № 1 Изработване и доставка на брошури и диплянки

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/28.09.2017

14.12.2017 16:27

Договор № ДГ-142/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция № 1 Изработване и доставка на брошури и диплянки


14.12.2017
Публикуване е Договор № ДГ-143/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция №2 Изработка и доставка на тениски и шапки.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/28.09.2017

14.12.2017 16:31

Договор № ДГ-143/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция №2 Изработка и доставка на тениски и шапки.


14.12.2017
Публикуване е Договор № ДГ-141/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция №3 Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/28.09.2017

14.12.2017 15:31

Договор № ДГ-141/04.12.2017 г. със спечелилият участник за обособена позиция №3 Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността20.11.2017
Публикуван е протокол от 25.10.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-409/25.10.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 20.11.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/28.09.2017

20.11.2017 14:41

Протокол от 25.10.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-409/25.10.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 20.11.2017 г.28.09.2017
Стартира процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Активен живот" по обособени позиции:
ОП №1 "Изработване и доставка на брошури и диплянки" запазена за хора с увреждания;
ОП №2 "Изработка и доставка на тениски и шапки" на стойност запазена за хора с увреждания;
ОП №3 "Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността". Информацията е публикувана в АОП под ID №9068749 от 28.09.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

10 октомври 2017

Срок за подаване на оферти

 10.10.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

12627.30 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

11.10.2017 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(17 МБ Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID №9068749 от 28.09.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

28.09.2017 14:28

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС