Защита на потребителите
08 04-493/22.04.2015
електронна преписка

20.11.2015 г.
Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-102/12.05.2015

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

08 04-493

/22.04.2015/

20.11.2015 11:50

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-102/12.05.2015

 
30.06.2015 г.
Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-102/12.05.2015

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

08 04-493

/22.04.2015/

30.06.2015 14:10

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-102/12.05.2015

 
29.05.2015 г.
Публикуван е договор ДГ-102/12.05.2015 г. за обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни” и приложенията към него

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

08 04-493

/22.04.2015

29.05.2015 14:56

Публикуван е договор ДГ-102/12.05.2015 г. за обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни” и приложенията към него


11.05.2015 г.
Публикуван е Протокол № 2 от работата на комисия назначена със Заповед З-216/08.05.2015 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

08 04-493

/22.04.2015

11.05.2015 12:45

Протокол № 2 от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка


11.05.2015 г.
Публикуван е Протокол № 1 от работата на комисия назначена със Заповед З-216/08.05.2015 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

08 04-493

/22.04.2015

11.05.2015 12:45

Протокол № 1 от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчкаОбщина Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9041054 в портала на АОП на 22.04.2015 г.


Публикуване в електронната преписка /дата и час/

22.04.2015 20:38

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

07 май 2015 г.

Срок за подаване на оферти

07.05.2015 г. до 15.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 1.7 MB )

Дата на изпращане в АОП

22 април 2015 /ІD - 9041054/Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС