Защита на потребителите
ОП-8/10.12.2014
електронна преписка

12.02.2015 г.
Публикувани с договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-8/10.12.2014

12.02.2015 16:52

Договор за обществена поръчка по обособена позиция 1, Приложение 1Приложение 2
Договор за обществена поръчка по обособена позиция 2
Приложение 1, Приложение 2


29.12.2014 г.
Публикуван е Протокол от работата на комисия назначена със Заповед З-698/10.12.2014 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-8/10.12.2014

29.12.2014 18:45

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчкаИдент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-8/10.12.2014

18.12.2014 09:35

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”


Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

19 декември 2014 г.

Срок за подаване на оферти

19.12.2014 г. до 16.30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 1.2 MB )


Дата на изпращане в АОП

10 декември 2014

Публикуване в електронната преписка /дата и час

10.12.2014 16.45Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС