Защита на потребителите
ОП-6/13.10.2014
електронна преписка
 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

30.06.2015 13:20

Решение за прекратяване  с номер З-312 от 30.06.2015 г.

03.04.2015
Публикувано е Решение ОП-6(35)/02.04.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

03.04.2015 14:07

Решение ОП-6(35)/02.04.2015 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка


Публикувано е Решение 0804-329/16.03.2015 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

16.03.2015 10:33

Решение 0804-329/16.03.2015 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчкаПубликуван е Протокол 7 от работата на комисия назначена със Заповед З-700/12.12.2014 на кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

16.03.2015 10:28

Протокол 7 от работата на комисия назначена със Заповед З-700/ 12.12.2014 г. на кмета на община Струмяни


Публикуван е Протокол 6 от работата на комисия назначена със Заповед З-700/12.12.2014 на кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

10.03.2015 16:22

Протокол 6 от работата на комисия назначена със Заповед З-700/ 12.12.2014 г. на кмета на община Струмяни


Публикувана е Заповед №З-81/16.02.2015 год., на основание чл. 36а от ЗОП, след осъществен контрол върху съдържанието на протоколи от  работата на комисия, назначена със  заповед № 3-700/12.12.2014 г. на кмета на община Струмяни, във връзка с изискванията на Закона за обществени поръчки и предварително обявените условия на обществената поръчка, преди издаване на съответното решение по  чл.36а, ал.1 от ЗОП.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

10.03.2015 16:13

Заповед №З-81/16.02.2015 год., на основание чл. 36а от ЗОП, след осъществен контрол на Възложителя, преди издаване на съответното решение по чл.36а, ал.1 от ЗОП


Публикувано е писмо с изх.№ОП-6(27)/16.02.2015 год., за предаване на протоколите от работата на комисията на Възложителя.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

10.03.2015 16:05

Писмо с изх.№ ОП-6(27)/16.02.2015 год., за предаване на протоколите от работата на комисията на Възложителя


Публикувани са протоколи от работата на комисия назначена със Заповед З-700/12.12.2014 на кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

10.03.2015 15:57

Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5


Публикувано е съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2014-0003, открита с Решение №ОП-6 от 13.10.2014г. на Кмета на Община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

документ съгласно чл.69а,ал.3 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

14.01.2015 16:55

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществената поръчка(натисни тук)Публикуван е Протокол №1 от работата на комисия назначена със Заповед З-700/12.12.2014 на кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, публикувана в РОП на АОП под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

22.12.2014 22:15

Протокол  №1 от работата на комисия, назначена във връзка с обществената поръчка


Публикуван e oтговор на постъпили искания за разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-6 от 13.10.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

01.12.2014 15:55

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчкаПубликуван e oтговор на постъпило искане за разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-6 от 13.10.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

24.11.2014 21:30

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка

 
Публикуван e oтговор на постъпило искане за разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-6 от 13.10.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0003.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

31.10.2014 18:45

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка


Публикувана е променена документация във връзка с решението за промяна с номер ОП-6(3) от 27.10.2014 г. на основание чл.27а, ал.3 от ЗОП

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

28.10.2014 18:05

Променена документация. Може да изтеглите от тук(размер 170 MB)


Публикувано е решение за промяна на основание чл.27а, ал.3 от ЗОП:

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

28.10.2014 16:45

Решение за промяна с номер ОП-6(3) от 27.10.2014 г.

 

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/13.10.2014

14.10.2014 13:25

Решение за откриване, обявление, документация за участие

Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:" „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ”, открита с Решение ОП-6/13.10.2014 ГОД. на кмета на община Струмяни

 

Вид процедура:

Открита

Обект на поръчката:

Строителство

Прогнозна стойност:

 3 358 491.52  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 171 MB)

Срок за получаване на документация за участие

27.11.2014 г.  Час: 16:30

Платими документи

НЕ

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

27.11.2014 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите

Дата: 28.11.2014 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 14 октомври 2014  15:30

Дата на изпращане в АОП

 13 октомври 2014

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС