Защита на потребителите
ОП-3/10.07.2014
14.07.2014
Община Струмяни, прекратява  обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, (публикувана в РОП на АОП под ID № 9031916 на 10.07.2014 год.) поради допуснати нарушения в съдържанието на публичната покана, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
След отстраняване на констатираните нарушения в публичната покана, същата ще бъде публикувана в портала на АОП, а коригираната документацията за участие ще се постави заедно с публичната покана в секция „Профил на купувача” в сайта на Община Струмяни.


10.07.2014 год.

Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № ОП-3/10.07.2014 г. със Заповед З-450/10.07.2014 г. на Кмета на община Струмяни.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС