Защита на потребителите
Структура

16.10.2014 г. 16:30

asddasdas

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

16.10.2014 15:20

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка изтеглете от адрес:

http://www.strumyani.org/assets/1.%20Obshtinska%20administraciya/Obshtestveni%20porychki/op7-13.10.2014/otgovor.pdf

Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност” на адрес: http://www.strumyani.org/assets/1.%20Obshtinska%20administraciya/Obshtestveni%20porychki/op7-13.10.2014/otgovor.pdf

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/13.10.2014

14.10.2014 11:49

Публичнапокана по чл.101б от ЗОП заедно с приложенията към тях


Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”, във връзка с изпълняван от община Струмяни проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-137/20.08.2014 год.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

20 октомври 2014 г.

Срок за подаване на оферти

20.10.2014 г. до 16.30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 21 MB ):

http://www.strumyani.org/assets/1.%20Obshtinska%20administraciya/Obshtestveni%20porychki/op7-13.10.2014/op-7-13.10.2014.rar

Дата на изпращане в АОП

13 октомври 2014


Отговор


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС