Защита на потребителите
Административни услуги по гражданско състояние

1.  Издаване на удостоверение за наследници(електронно заявяване)


2.  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена(електронно заявяване)


3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)(електронно заявяване)


4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал5. Издаване на препис-извлечени
e от акт за смърт за първи път 
 


6. 
Издаване на 
удостоверение за раждане –дубликат(електронно заявяване)7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –дубликат(електронно заявяване)


8. Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за втори и следващ път(електронно заявяване)


9. Издаване на удостоверение за семейно положение

 

10.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина(електронно заявяване)


11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки(електронно заявяване)

 

12. Приемане на адресна карта за настоящ адрес на български граждани.

Правно основание: чл.96, ал.1 от ЗГР

Необходими документи:

* Адресна карта/три екземпляра/;

* Лична карта;

Необходимо е да се представят един от следните документи:

 - Валиден документ за собственост;

 - Попълнена в присъствието на длъжностно лице декларация по образец за информирано съгласие от собственика на имота;

 - Договор за наем.

Цена на услугата: безплатно.

 

13. Приемане на заявление за постоянен адрес от български гражданин.

Правно основание: чл.95 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Акт за раждане;

* Акт за сключен граждански брак;

* Решение за развод /ако има такъв/;

* Препис-извлечение от акт за смърт-само за вдовец /вдовица/;

Необходимо е да се представят един от следните документи:

 - Валиден документ за собственост;

 - Попълнена в присъствието на длъжностно лице декларация по образец за информирано съгласие от собственика на имота;

Цена на услугата: безплатно.

 

 14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес(електронно заявяване)

 

15.  Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Лична карта;

* Съответния документ;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

16. Издаване на удостоверение за настоящ адрес(електронно заявяване)

 

17.  Заверка на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: чл.24, ал.2, чл.91 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Лична карта;

* Съответния документ;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес(електронно заявяване)


19. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес(електронно заявяване)

 

20.  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина(електронно заявявяне) 

21.Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Правно основание: чл. 80 и чл.88 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

22. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина(електронно заявяване)

 

23. За постоянен адрес на чужди граждани от страни членки на Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни

* Заявление по образец;

* Анкетна карта;

* Уведомително писмо от министерство на правосъдието – когато е с разрешено пребиваване и Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

* Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

24. За искане на ЕГН на граждани от страни членки на Европейския съюз, които вече са придобили българско гражданство с Указ на Президента, или със статут на разрешено пребиваване

Необходими документи:

* Заявление по образец

* Анкетна карта

* Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

* Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Цена на услугата: 40.00 лв.

 

25. За постоянен адрес на чужди граждани от страни извън Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни и присвояване на ЕГН на български гражданин

* Заявление по образец;

* Анкетна карта;

* Уведомително писмо от министерство на правосъдието – когато е с разрешено пребиваване и Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

* Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Ценана услугата: 450.00 лв.

 

26. Припознаване на дете(електронно заявяване)

 

27. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”

Правно основание: чл.11 отЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за самоличност;

* Удостоверение за раждане;

* Служебна бележка за извършване на корекция, издадена от органите на МВР – съгласно чл. 8, ал. 3 ПИБДС при констатиране на несъответствие или липса на единен граждански номер (ЕГН), в резултат на което не могат да бъдат проверени данните за лицето в Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност", заявлението не се приема; в тези случаи на лицето се издава служебна бележка за извършване на корекция от органите на общинската администрация в Национална база данни "Население" (НБД"Население");

* Други официални документи, които могат да послужат като доказателство за необходимостта от корекция на ЕГН.

Цена на услугата: безплатно.

 

28. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание: указания на ГД ГРАО

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

Цена на услугата: 3 лв.

 

29. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация

 

30. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

 

31. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС