Общински планове

 Годишен план за вътрешния одит(08.05.2020)
 Общински план за младежта на Община Струмяни за 2020 г.(08.05.2020)
 Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
 План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година(03.05.2019)
 Краткосрочен план за енергийна ефективност на Община Струмяни за периода 2018-2021 г. с програма за неговото изпълнение(Реш №244/28.06.2018) 
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2019 г.(03.05.2018)
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2018 г.(25.05.2017)
Годишен план за ползване на дървесина от поземлени имоти – горски територии, собственост на община Струмяни за 2017 година (Реш № 144/21.10.2016)
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2014-2020 г. /Приет с Решение № 745 от Протокол № 51/02.09.2015 год./ (29.09.2016)
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2017 г.
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2016 г.
 Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г.(Реш.№ 84/14.04.2016 г.)

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за стопанската 2015 - 2016 година
              - приложение № 1
              - приложение № 2
              - приложение № 3

 Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2015 г.

 План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2015 г.

План за действие на община Струмяни за интегриране на ромите 2014-2020 г.

 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА
РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

  План за действие на община Струмяни за изпълнение на интеграционните политики 2012-2014 г.

  Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за периода 2014 - 2016 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за 2014 г.

 
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2013 г.

  Стратегически план за дейността  на Звеното за вътрешен одит  в община   Струмяни за периода 2011 – 2013 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит  в община Струмяни за 2011 г.

  План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2011 г.

 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?