Общински планове

 План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година(03.05.2019)
 Краткосрочен план за енергийна ефективност на Община Струмяни за периода 2018-2021 г. с програма за неговото изпълнение(Реш №244/28.06.2018) 
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2019 г.(03.05.2018)
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2018 г.(25.05.2017)
Годишен план за ползване на дървесина от поземлени имоти – горски територии, собственост на община Струмяни за 2017 година (Реш № 144/21.10.2016)
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2014-2020 г. /Приет с Решение № 745 от Протокол № 51/02.09.2015 год./ (29.09.2016)
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2017 г.
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2016 г.
 Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г.(Реш.№ 84/14.04.2016 г.)

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за стопанската 2015 - 2016 година
              - приложение № 1
              - приложение № 2
              - приложение № 3

 Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2015 г.

 План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2015 г.

План за действие на община Струмяни за интегриране на ромите 2014-2020 г.

 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА
РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

  План за действие на община Струмяни за изпълнение на интеграционните политики 2012-2014 г.

  Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за периода 2014 - 2016 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за 2014 г.

 
План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2013 г.

  Стратегически план за дейността  на Звеното за вътрешен одит  в община   Струмяни за периода 2011 – 2013 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит  в община Струмяни за 2011 г.

  План за развитие на социалните услуги в община Струмяни за 2011 г.

 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?