Новини
Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги
27.03.2020

Дирекция „Социално подпомагане”-Сандански

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), и приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,

       Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение действието на административни актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

       Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл.8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

       Срокът на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализираните институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делигирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното  положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.

Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.

       Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 /полагане на обществено полезен труд/ от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните

здравно-хигиенни изисквания.

Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5  /редовно посещаване на подготвителна група в детска, градина, редовно посещава училище, има направени задължителни имунизации, живее постоянно в страната/ от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат.

Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

Създадена е възможност за част от услугите, освен на приемна, същите да се подават както следва:

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;

- по пощата с обратна разписка;

-чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис на адрес: ao@asp.government.bg

 

Телефони за  информация и справки:     горещ телефон 0746 30661

Отдел „Закрила на детето“ – 0746 30582, 0746 30424

Отдел „Социална закрила“ – 0746 30664, 0746 30663

Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ – 0746 30662, 0746 30424

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?