Защита на потребителите
Новини
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2019 г.
07.01.2019

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2019 г.

I.Изисквания към кандидатите:

1.Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.

 1. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.
 2. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
 3. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

II. Характер на работата:

 Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

 1. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
 2. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
 3. Общественият възпитател участва в дейността на Консултативен кабинет по график утвърден от Председателя на МКБППМН.

 III.Начин на провеждане на процедурата:

 1. Подбор по документи.
 2. Интервю с кандидата.

 IV.Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Председателя на МКБППМН(изтеглете от тук).
 2. Автобиография (CV).
 3. Мотивационно писмо.
 4. Копие от диплом за завършено образование.
 5. Свидетелство за съдимост.

 V. Срок за приемане на документите: от 10.01.2019 г. до 25.01.2019 г.

 Документите се подават в деловодството на общината.

Резултатът от първия етап ще бъде оповестен на сайта на общината на 30.01.2019 г.

Събеседването с допуснатите кандидати до втория етап на конкурса ще се проведе на 31.01.2019 г. от 10:30 ч. в залата на общински съвет.

Събеседването включва познаване на ЗБППМН, Статута на обществените възпитатели.

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на ЗБППМН.

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба №2/07.07.1999 г., издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет.

 

Фиданка Котева:

Зам.Кмет на община Струмяни

И Председател на МКБППМН

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС