Защита на потребителите
Новини
До 31.01.2018 г. продължава приема на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни , общ. Струмяни.
22.01.2018


ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”,
уведомяваме всички заинтересовани лица, че до 31.01.2017г. продължава приема на Заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни , общ. Струмяни.
Кандидатите за ползване на услугата могат да бъдат:
1. Деца в риск или увреждания
2. Възрастни хора в риск или увреждания
Кандидатите за ползватели на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни, подават следните документи:
1. Заявление по образец – получено на място или изтеглете от тук;
2. Kопие от документ за самоличност ; за дете – копие на удостоверение за раждане;
3. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител(за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
4. Копие от Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, № …………/дата………; срок до: …………. ; вид и степен трайно намалена работоспособност/увреждане …………………… (в проценти); протокол на ЛКК (копие), актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения(копие); амбулаторен картон(копие);
5. Удостоверение за настойничество/попечителство(копие)- в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение;
6. Заповед /съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
7. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец.
8. Пълномощно (свободен текст, подписано от Кмета на населеното място/ упълномощено от него лице), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.

Място и срок за подаване на документи:

Център за социална рехабилитация и интеграция , с. Струмяни,
ул. „Будител“ №3
За информация: тел. 07434/38-05 /Василка Драчева/
!!! Документи се приемат всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. на посочения адрес.
Срок за подаване на документите: до 31.01.2018 г.

---------------------------------------------------------- www. eufunds.bg---------------------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.005-0047-C01 „Активен живот“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?