Защита на потребителите
Новини
Дискусионна среща на здравна тема бе проведена за подрастващите в община Струмяни
15.01.2018
На 15.01.2018 г. Общинска администрация Струмяни, съвместно с директора на СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха дискусионна среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево, която бе свързана с проблемите на съзряването при юношите и оценка на нагласите и ценностната им система. 
Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград и г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград включиха учениците в ролева игра на тема „Реката с крокодилите” – приказка, която е взаимствана от Наръчника по семейно възпитение. Ролевата игра имаше за цел да провери собствената им ценностна система и да сравнени с ценностната система на останалите. Всички ученици бяха включени в дискусия свързана с разиграната приказка „Реката с крокодилите” от учениците.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС