Новини
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония с партньори Община Струмяни и Община Василево
16.01.2017

/assets/Loga/Interreg-IPA-2014-2020-logo.pngНа 17.10.2016 год. Община Струмяни в ролята си на Водещ Партньор сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония във връзка с изпълнението на проект  CB006.1.11.173 „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“. Партньор по проекта от македонска страна е Община Василево.

Проектът предвижда инвестиция за пилотно въвеждане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление в най-голямото село в Струмяни – Микрево и Въвеждане на ВЕИ и ЕЕ мерки в Основно училище "Гоце Делчев", село Седларци, Община Василево.

Основните дейности по проекта включват: 1. Създаване на съвместно партньорство и провеждане на съвместно събитие за насърчаване на енергийната ефективност и устойчивото използване на природните ресурси в общините Струмяни и Василево; 2. Изпълнение на съвместни обучения за мениджъри на публична инфраструктура от двете страни на границата на тема ЕЕ и въвеждане ВЕИ; 3. Пилотно въвеждане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление в най-голямото село в Струмяни - Микрево; 4. Въвеждане на ВЕИ и ЕЕ мерки в Основно училище "Гоце Делчев", село Седларци; 5. Провеждане на информационна кампания за ЕЕ и ВЕИ за младите хора; 6. Насърчаване на ЕЕ и устойчиво използване на природните ресурси в местните домакинства.

Общата цел на проекта е засилване на сътрудничеството между хората и институциите на общините Струмяни и Василево, за съвместно справяне с общите предизвикателства за опазване на околната среда и енергийната ефективност на публичната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са 1) Повишаване на капацитета и разбиране на въпроси като опазването на климата и информираността на хората за аспекти, свързани с висока консумация на енергия, използването на горива, качеството на въздуха и на отрицателното въздействие на замърсители на въздуха като прахови частици, SO2 и NO2 чрез събитията, включени в проект; 2) Подпомагане директно да се намали консумацията на енергия на публичната инфраструктура в общините Струмяни и Василево, като по този начин се намали използването на горива и разпространението на CO2 в атмосферата; 3) Осигуряване на здравословна околна среда за цялото население на селата Микрево и Седларци.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати по проекта включват гражданите на Община Василево - 12 122 и Община Струмяни - 5597; Служители на община Василево и Струмяни и мениджъри на обществената инфраструктура - 30 души; Млади хора от двете страни на границата - 500; Представители на регионалните власти - 5, журналисти 10, местни домакинства - 130 от двете общини.

С този проект администрациите на Василево и Струмяни ще намалят разходите си, съответно за поддръжка на училище и улично осветление. Целевите инвестиции ще намалят емисиите на CO2 с 20% за всяка от тях, чрез намаляване на потреблението на енергия с 35% в сравнение с изхоната точка за двете инвестициите. Настоящият проект ще повиши капацитета на местните администрации и публичните институции за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, като в същото време ще повиши информираността на младите поколения и местните домакинства в областта на природосъобразния живот.

Продължителност на проекта: 18 месеци (18.10.2016 – 17.04.2018)

Стойност на договора: 247 339,15 евро

ИПП финансиране: 210 238,26 евро

Български публичен принос: 28 019,02 евро

Македонски публичен принос: 9 081,87 евро


 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?