Новини
Oбучение на кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници
14.07.2016

Във връзка с изпълнение на Проект “Подкрепа за социално включване в Община Струмяни” и сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 по схема “Независим живот” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. финансирана от Европейския социален фонд в Народно читалище „Будител“ с. Струмяни бе проведено обучение на кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.
Общата цел, която си поставя проектът е подобряване качеството наживот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 год. в Община Струмяни, със затруднения в обслужването си, за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни, както и създаване на нови работни места.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?