Защита на потребителите
Новини
Община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2014 г.
11.03.2014

МЕСТНА КОМИСИЯ

ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

 

 

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2014 г.

 

Предмет на дейност:

 

    Осъществяване на корекционно - възпитателна работа с малолетните и непълнолетните лица с противообществени прояви и престъпления;

         Корекционно - възпитателна работа с непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;

         Корекционно - възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателни училища - интернат и социално педагогически интернат е прекратен;

         Корекционно - възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, поставени под възпитателен надзор по реда на чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН;

         Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното развитие и възпитание;

         Провеждане на лекции, беседи и дискусии по проблемите на агресията и насилието.

 

Изисквания към обществените възпитатели:

 

Завършено средно образование;

Познаване на ЗБППМН и статута на обществения възпитател;

Добра комуникативност, инициативност, креативност, работа в екип;

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

Заявление;

Мотивационно писмо;

Копие от диплома за завършено образование;

Автобиография;

Свидетелство за съдимост;

 

4.  Срок за подаване на документите до 17:00 ч. на 20.03.2014 г.

 

Документите се подават в сградата на общината при секретаря на МКБППМН.

 

Обществените възпитатели ще бъдат определяни и ангажирани по конкретен случай за извършване на корекционно - възпитателна работа с конкретно дете и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на ЗБППМН.

С Обществените възпитатели ще се сключват граждански договори и ще получават възнаграждение съгласно Наредба №2/07.07.1999 г., издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет само за времето, през което реално са упражнявали възпитателен надзор.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС