Защита на потребителите
Новини
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“
13.05.2024


О
Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.707 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от стратегията за ВОМР

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.707 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура е:

Подсигуряване на средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/ стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

С мярката ще се финансират инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на горските стопанства и предприятията за преработка на горски продукти на територията на МИГ “Струма”.

Допустими кандидати по процедурата са:

Допустими  бенефициенти  по  мярката  са лица,  които  към  датата  на  подаване  на заявлението  за  подпомагане  са:

 1. Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи.
 2. Общините на територията на МИГ „Струма“, собственици на горски територии - община Симитли, община Кресна и община Струмяни.
 3. Сдружения на частни собственици на горски територии или общини.
 4. Малки и средни предприятия.
 5. Горски стопани, доставчици на услуги.

Кандидатите  за  финансова  помощ  трябва  да  отговарят  на изискванията  към  бенефициентите,  описани  в Общите  условия  по  мерките  от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ПРСР 2014 –2020 (ЕЗФРСР).

Допустими за финансиране са следните дейности:

По мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за кандидати, които инвестират в преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка на дървесината чрез следните допустими за подпомагане дейности:

 1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
 4. Производство на дървен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

Допустими разходи по мярката са:

Съгласно Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните разходи:

 1. Материални инвестиции:
  • Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
   • Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
   • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
   • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти.
  • Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
   • Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
   • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
  • Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
 2. Нематериални инвестиции:
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
  • Въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
  • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

            Период за прием:

Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения:

Начален срок: 29.04.2024 г.

Краен срок: 31.05.2024, 17:00 часа

Втори краен срок за подаване на проектните предложения:

Начален срок: 01.07.2024 г.

Краен срок: 01.08.2024, 17:00 часа

ВАЖНО!

Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за приема е в размер на 50 000,00 лева.

 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 25000,00 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
 • Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 5 000,00 лв.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 25 000,00 лв.

Финансови параметри на проектите:

Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проект.

Интензитет на финансовата помощ:

Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за оценка на проектните предложения:

           Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии:

Критерии за оценка

Тежест на показателите

1

Проектното предложение предвижда инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации преработвателната промишленост

20

1.1

Над 30 % от инвестициите са насочени към дейности за енергийна ефективност и иновации

15

1.2

Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности за енергийна ефективност и иновации

20

2.

Проектното предложение включва дейности с позитивен принос към околната среда

15

 

Над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда

10

2.2

Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда

15

3.

Проектното предложение създава нови работни места

15

3.1

Създаване до 3 работни места

10

3.2

Създаване над 3 работни места

15

4

Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване и/или жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване

10

5.

Проектното предложение е на  територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и  над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент)

15

5.1

Лесистост от 30% до 60%

7

5.2

Лесистост над 60%

8

6.

Инвестициите по проектното предложение включват иновации[1]

10

7.

Проектното предложение предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

10

8.

Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г. или друг финансов инструмент на ЕС, независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват за подобна инвестиция

5

 

Максимален брой точки:

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

           Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.707 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, "Разяснения по процедурата". Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:         

 • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
 • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: http://www.mig-struma.eu;
 • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Лица за контакт:

 • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
 • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444 826.

 

[1] „Иновации" са: иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг.


Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС