Защита на потребителите
Новини
Високите температури повишават риска от пожари. Бъдете бдителни и отговорни!
21.07.2022
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сандански напомня, че в изпълнение на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и във връзка с предстоящия пролетно-летен сезон 2022 г., всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на обекти, както и лица, които работят или временно пребивават в даден обект са длъжни да спазват следните изисквания:

1. Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. В тази връзка следва да се предприемат мерки за поддържане на чиста свободна дворна площ.

2. Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите, сградите и водоизточниците (пожарни хидранти, пожарни водоеми и други).

3. Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по т. 2, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява РСПБЗН - Сандански.

4. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите (пожарни хидранти и пожарни водоеми трябва да се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

5. По време на експлоатация не се разрешава:
5.1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;
5.2. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5.3. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;
5.4. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес);
5.5. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

6.Да не се изхвърлят угарки от цигари директно върху свободната дворна площ на обектите, а за целта да се предвидят пепелници.

7.При евентуално възникване на пожар в обекти и в близост до тях своевременно да сигнализират на тел. 112 или в РСПБЗН – Сандански на тел. 0746/22016, след което по възможност да предприемат пожарогасителни действия с наличните пожаротехнически средства.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС