Защита на потребителите
Новини
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2021 г.
07.01.2021

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2021 г.

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.
2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

 

II. Характер на работата:

1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
4. Общественият възпитател участва в дейността на Консултативен кабинет по график утвърден от Председателя на МКБППМН.

 

IIIНачин на провеждане на процедурата:

1. Подбор по документи.
2. Интервю с кандидата.

 

IV.Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН(образец изтегли от тук в doc )(в pdf тук).
2. Автобиография (CV).
3. Мотивационно писмо.
4. Копие от диплом за завършено образование.

 

V. Срок за приемане на документите: от 11.01.2021 г. до 22.01.2021 г. включително.

Документите се подават в деловодството на общината.

Резултатът от първия етап ще бъде оповестен на сайта на общината на 27.01.2021 г.

Събеседването с допуснатите кандидати до втория етап на конкурса ще се проведе  на 28.01.2021 г. и/или 29.01.2021 г. в залата на общински съвет Струмяни по предварително изготвен график, съобразен с въведените противоепидемични мерки.

Събеседването включва познаване на ЗБППМН, Статута на обществените възпитатели.

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на ЗБППМН.

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба №2/07.07.1999 г., издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет.

 

Фиданка Котева:

Зам.Кмет на община Струмяни и Председател на МКБППМН

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС