Защита на потребителите
Новини
Министерството на околната среда и водите оформя нова защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“!
02.12.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000224 „Огражден - Малешево“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Баскалци, с. Богородица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Гега, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница, с. Драгуш, с. Дреново, с. Зойчене, с. Кладенци, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Кърналово, с. Мендово, с. Михнево, с. Право бърдо, с. Рибник, с. Старчево, с. Струмешница, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яково, община Петрич, област Благоевград, с. Вълково, с. Кръстилци, с. Лебница, с. Струма, община Сандански, област Благоевград, с. Велющец, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Колибите, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат, община Струмяни, област Благоевград.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедта може да видите и тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС