Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
17.01.2018
Съвместна среща на екипа за управление на проект: „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводнения“

Съвместният екип на проекта организира редовни съвместни срещи, за да координира дейностите по проекта "Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на наводненията", който е съфинансиран от ЕС чрез програмата Interreg-IPA , Последната среща се проведе в община Карбинци на 15 и 16 януари 2018 г. След сърдечно посрещане на гостите от България от кмета г-н Йордан Насев, екипът обсъди напредъка по реализацията на проекта и планира следващи дейности.Беше определено, че ключовите дейности – корекцията и укрепването на речните корита на реките Кожакка в Карбинци и Шашка в Струмяни, чрез изграждане на защитни стени за превенция на...


16.01.2018
Срокове за прием на заявления за ползване и предоставяне на почасови социални услуги

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.Приемът на документите се извършва в следните периоди:от 01.01.2018 до 20.01.2018 иот 01.06.2018 до 20.06.2018 г.1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни , следните документи:• Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;• Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане(копие); • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че...


15.01.2018
Дискусионна среща на здравна тема бе проведена за подрастващите в община Струмяни

На 15.01.2018 г. Общинска администрация Струмяни, съвместно с директора на СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни организираха дискусионна среща с ученици от 7, 8 и 9 клас от СУ „Св. П. Хилендарски” с. Микрево, която бе свързана с проблемите на съзряването при юношите и оценка на нагласите и ценностната им система. Г-жа Милка Данчова – представител на РЗИ-Благоевград и г-жа Катя Кирилова – здравен медиатор на община Благоевград и областен координатор на здравните медиатори в област Благоевград включиха учениците в ролева игра на тема „Реката с...


10.01.2018
Покана за предоставяне на оферта

за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосречен кредит на община Струмяни  изтеглете тук.


08.01.2018
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2018 г.I.Изисквания към кандидатите:1.Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.II. Характер на работата:1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от...


08.01.2018
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПОСРЕЩА СВЕТЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК "СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ" - ЙОРДАНОВДЕН!

След отслужването на света литургия в местните храмове се проведоха церемонии по освещаване на водата. Традиционният празничен Богоявленски водосвет бе съпроводен с хвърляне на кръста във водните басейни на територията на общината. Тази година кръста в ледените води уловиха: Никола Живков Костов в с. Струмяни, Васил Георгиев Стоилков в с. Микрево и Георги Росенов Гайдов в с. Илинденци.По традиция кметът на Община Струмяни г-н Емил Илиев подари на преборилите се във водата смелчаци осветен златен кръст, с пожелание за много здраве, късмет и успехи през новата година!  


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва