Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 53–то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.07.2019 год. /четвъртък/  от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно Актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2019 в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложен текущ ремонт на уличната мрежа в с.Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3.Предложение относно разглеждане и приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2019 год. – 30.06.2019 година.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

4.Предложение относно одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП /Парцеларен план / за имот № 024031, в землището на с.Илинденци, местността ,,Гарата ‘‘, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

5.Предложение относно промяна начина на трайно ползване на част от общински имот с начин на трайно ползване „полски път“ в „изоставена“, находящ се в землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

6.Предложение относно актуализиране на Списъка на средищните училища в община Струмяни за учебната 2019-2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

7.Предложение относно приемане на училищна мрежа през учебната 2018-2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?