ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
Дата на приключване
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
З-182Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия03.05.2016 г.14.07.2016 г.
З-196ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА ПРИХОДНА И РАЗХОДНАЧАСТ НА БЮДЙЕТА НА ОБЩИНАТА13.05.2016 г.30.05.2016 г.
З-69откриване на процедура за публичен търг за продажба на недвижим имот11.01.2017 г.15.12.2017 г.
З-63експертен съвет10.01.2017 г.10.01.2017 г.
З-327неработни дни от 01.08.2017 г. до 31.08. 2017г.26.07.2017 г.26.07.2017 г.
З-60Комисия за поставяне в помещението, в което да се съхраняват изборните книжа.03.02.2016 г.10.02.2016 г.
Към З-131-[1]За комисия относно състоянието на съдовете за битови отпадъци в община Стумяни23.03.2016 г.10.04.2020 г.
З-160Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C00112.04.2016 г.10.05.2016 г.
З-140заповед: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за соц. вкл. в дом. среда на територията на Община Струмяни31.03.2016 г.14.07.2016 г.
З-67неработни дни за ДГ 'Патиланци' - филиал с. Илинденци от 11.01. до 13.01.2017г.10.01.2017 г.16.01.2017 г.
З-122Откриване на процедура, аренда за 6 години.10.03.2016 г.20.04.2016 г.
З-70откриване на процедура за публичен търг за продажба на недвижим имот11.01.2017 г.15.12.2017 г.
З-114ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 СТОПАНСКИ ГОДИНИ.22.02.2017 г.10.04.2020 г.
З-69Процедура „Открит конкурс “ - „ Маркиране на насъждения и дървета за сеч на територията на Община Струмяни“12.02.2016 г.26.02.2016 г.
З-54Откриване на търг за отдаване под наем за аренда в срок от 10 год.28.01.2016 г.02.03.2016 г.
З-240извършване на корекция на приходната и разходна част на бюджета на община Струмяни15.05.2017 г.15.05.2017 г.
З-132Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план25.03.2016 г.25.03.2016 г.
З-199ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМА 'НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ'.16.05.2016 г.19.05.2016 г.
З-94действия за справяне с корона вирус.31.03.2020 г. 
З-185Обявяване на 07.04.2017 г. за неработен, но присъствен ден.05.04.2017 г.06.04.2017 г.
З-12Състав на експертен съвет24.01.2018 г.20.02.2018 г.
З-116Назначаване на комисия за извършване на обследване на техническото състояние на сгради, огради, гаражи, подпорни стени, второстепенни селскостопански постройки.07.03.2016 г.16.03.2016 г.
З-136забрана продажбата на спиртни напитки02.03.2017 г.17.05.2017 г.
З-331извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.26.07.2017 г.
З-48във връзка с параграф 15 от Преходни заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ21.01.2016 г.02.03.2016 г.
З-184Извършване на корекция в приходната и разходната част на бюджета.09.05.2016 г.09.05.2016 г.
З-144Спечелен търг.04.04.2016 г.20.04.2016 г.
З-178'Избор на експерти за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите на социални услуги ' по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C00127.04.2016 г.27.04.2016 г.
З-107Заповед за възлагане на стопанисване и поддържане в добро техническо състояние съоръженията намиращи се в детските площадки на територията на с. Микрево.29.02.2016 г.01.04.2016 г.
З-170Извршване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни заповед за комисия18.04.2016 г.21.04.2016 г.
З-251увеличаване на бюджетните взаимоотношения ЦБ23.05.2017 г.10.04.2020 г.
З-168делегиране на правомощия14.04.2016 г.06.06.2016 г.
З-105Комисия за извършване на проверка на обект 'Епископска базилика'.25.02.2016 г.25.02.2016 г.
З-8Членове на Експертен съвет22.01.2019 г.22.01.2019 г.
З-329извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.26.07.2017 г.
З-120места за агитационни материали24.02.2017 г.24.02.2017 г.
З-138Заповед за назначаване на комисия31.03.2016 г.20.04.2016 г.
З-241извършване на корекция на приходната и разходна част на бюджета на община Струмяни15.05.2017 г.15.05.2017 г.
З-139Корекция в приходната и разходната част на бюджета на общината.31.03.2016 г.31.03.2016 г.
З-198Заповед за определяне на терен за загробване на умрели животни - комисия.14.05.2016 г.30.05.2016 г.
З-115Процедура „Открит конкурс “ - „ Маркиране на насъждения и дървета за сеч на територията на Община Струмяни“02.03.2016 г.20.04.2016 г.
З-174Заповед за комисия за разпределяне на мери, пасища и ливади.21.04.2016 г.28.04.2016 г.
З-126определяне на секции за гласуване на хора с увреждания28.02.2017 г.07.03.2017 г.
З-49комисия - обществен възпитател25.01.2016 г.02.03.2016 г.
З-109Заповед за възлагане на стопанисване и поддържане в добро техническо състояние съоръженията намиращи се в детските площадки на територията на с. Илинденци.29.02.2016 г.01.04.2016 г.
З-301опазване на земеделските земи от пожари27.06.2017 г.30.08.2017 г.
З-330извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.26.07.2017 г.
З-71Комисия публичен търг15.02.2016 г.26.02.2016 г.
З-123Забрана за палене на огън, във връзка с празника Сирни заговезни.10.03.2016 г.12.03.2016 г.
З-85Проверка на лица завърнали се от рискови места23.03.2020 г. 
    
Страница 1 от 2 (91 записа)
Предишна
[1]
2
Следваща
[Условие]Създаване на филтър