ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Законово основание
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
202205.06.2024 г.Частначл. 59, ал.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот 40957.5.122 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, сто двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кърпелево, одобрени със Заповед РД-18-230/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 8664 кв. м. (осем хиляди шестотин шестдесет и четири квадратни метра). Трайно предназначмение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 005122.село Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот 40957.5.122 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, пет, точка, сто двадесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-230/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Кърпелево, местност: СЕЛЕЩЕТО. Номер по преходен план: 005122.Съседи: 40957.5.120, 40957.5.98.Акт за частна общинска собственост № 1017/28.10.2013 година, вписан в Службата по вписванията: Дв. вх. 2620/06.11.2013 г., акт 176, т. 9, н.д. 1731, п. и. 21607.Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
202109.05.2024 г.Частначл.2, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 49686.4.212 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, двеста и дванадасет) по кадасаралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.20219 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот: няма данни за измененение. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ЛАКАТА. Площ: 1886 кв. м. (хиляда осемстотин осемдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004212.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.4.212 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, двеста и дванадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ЛАКАТА. Номер по преходен план: 004212.Съседи: 49686.4.52, 49686.4.48, 49686.4.88, 49686.4.45, 49686.4.49.нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
202008.05.2024 г.Частначл.2, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот 49686.4.48 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка четиридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност ЛАКАТА. Площ: 3879 кв.м. (три хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 6 (шеста). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004048.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот 49686.4.48 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка четиридесет и осем) по КККР на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ЛАКАТА. Номер по преходен план: 004048.49686.4.161, 49686.4.87, 49686.4.88, 49686.4.211, 49686.4.212, 49686.4.49, 49686.4.47, 49686.4.50.нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201914.03.2024 г.Публичначл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-08-159/14.05.2012 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 4 от 11.05.2012 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.2 т . 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.26.77 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и шест, точка, седемедесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД- 18-497/25.07.2019 г. на Изпълнитерния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10213 кв.м. (десет хиляди двеста и тринадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята 5 (пета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 000077.на село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.26.77 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и шест, точка, седемедесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-497/25.07.2019 г. на Изпълнитерния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ДОЛНО ПОЛЕ. Номер по преходен план: 000077.Съседи: 32665.26.76, 32665.26.82нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201805.03.2024 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот Х - 170 (десети с планоснимачен номер сто и седемедесет) с площ от 1020 кв. м. (хиляда и двадесет квадратни метра), отреден за кметство, находящ се в квартал 23 (двадесет и трети) по регулационния план на село Микрево, утврден със Заповед № 573/1973 година, частично изменение на план за регулация, одобрен със Заповед № 1068/1980 година, ведно с построените в същия имот сгради: 1. Масивна сграда, представляваща кметство (СОНС) със застоена площ от 107 кв. м. (сто и седем квадратни метра) на един етаж. 2. Масивна сграда на един етаж със застроена площ от 27 кв. м. (двадесет и седем кв. м.)Урегулиран поземлен имот Х - 170 (десети с планоснимачен номер сто и седемедесет) с площ от 1020 кв. м. (хиляда и двадесет квадратни метра), отреден за кметство, находящ се в квартал 23 (двадесет и трети) по регулационния план на село Илинденци, утврден със Заповед № 573/1973 година, частично изменение на план за регулация, одобрен със Заповед № 1068/1980 година.улица, площад, улица, УПИ IX - 171 (девети с планоснимачен номер сто седемедесет и един), УПИ I - 169 (първи с планоснимачен номер сто шестдесет и девет)нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201726.02.2024 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-08-159/14.05.2012 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.26.76 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 000076.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.26.76 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, двадесет и шест, точка седемедесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ДОЛНО ПОЛЕ. Номер по преходен план: 000076.Съседи: 56839.71.475, 56839.71.442, 32665.26.77, 32665.26.82, 32665.26.73, 32665.26.390нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201622.02.2024 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.672 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, шестстотин седемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20829 кв. м. ( двадесет хиляди осемстотин двадесет и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 8 /осма/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001672.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.672 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, шестстотин седемдесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност СУЛЕВИ НИВИ. Номер на предходен план: 001672.Съседи: 16273.1.667, 16273.1.671, 16273.1.960, 16273.1.2, 16273.1.674, 16273.1.675, 16273.1.683, 16273.1.673, 16273.1.699, 16273.1.6681618/20.07.2020 г.нямаНе
201512.02.2024 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1 т. 1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот I - 117 (първи с планоснимачен номер сто и седемнадесет) с площ от 659 кв. м. (шестотин петдесет и девет квадратни метра) с конкретно предназначение: " Авноспирка" находящ се в квартал 7 (седми) по кадастралния и регулационнен план на село Каменица, утвърден със Заповед № 330/1993 година, община Струмяни, ведно в същия имот масивна сграда на един етаж със застроена площ от 34 кв. м. (тридесет и четири квадратни метра)Урегулиран поземлен имот I - 117 (първи с планоснимачен номер сто и седемнадесет) с конкретно предназначение: " Автоспирка" находящ се в квартал 7 (седми) по кадастралния и регулационнен план на село Каменица, утвърден със Заповед № 330/1993 година, община Струмяни, област Благоевград.от две страни улици, озеленяване; УПИ XIV - 16 (четиринадесети с планоснимачен номер шестнадесети); УПИ III -17 (трети с планосничмачен номер седемнадесети)Акт за частна общинска собственост № 54/18.03.2000 годинаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201319.01.2024 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 61772.3.88 (шестдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и две, точка, три, точка, осемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раздол, одобрени със Заповед РД - 18 - 219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 11647 кв.м. (единадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003088.село Раздол, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 61772.3.88 (шестдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и две, точка, три, точка, осемдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Раздол, местност: ЗЛАТАРЕВЕЦ. Номер по предходен план: 003088.Съседи: 61772.3.94, 61772.3.91, 61772.3.89, 61772.3.85, 61772.3.65, 61772.3.87, 61772.5.46.Акт за частна общинска собственост № 1418/12.03.2018 година, вписан в Службата по вписванията гр.Сандански: Вх.рег. 501/Дв.вх.498/13.03.2018 г., акт 114, том 2, дело № 296/2018 г., имотна партида 35256.Община Струмяни с БУЛСТАТ 000024713Не
201419.01.2024 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 23532.1.5 /двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Драката, одобрени със Заповед РД - 18 - 225/09.04.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение.Площ 520 кв.м./петстотин и двадесет кв.м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001005.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.1.5 /двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Драката, местност: ИСУЕВА СКАЛА. Номер по предходен план: 001005.Съседи: 23532.1.49, 23532.1.2, 49686.5.2731671/12.05.2021 г.Община Струмяни с Булстат 000024713Не
201215.01.2024 г.Частначл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 65930.1.99 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Седелец, одобрени със Заповед РД- 18-220/05.04.2019 г. на Изпълнитерния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 7715 кв.м. (седем хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001099.Поземлен имот с идентификатор 65930.1.99 (шестдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет, точка, едно, точка, деветдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Седелец, одобрени със Заповед РД- 18-220/05.04.2019 г. на Изпълнитерния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Седелец, местност: СЕЛИЩЕТО. Номер по преходен план: 001099.Съседи: 65930.1.102, 65930.1.100, 65930.3.140, 65930.3.70нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201120.12.2023 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 1, чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот XXII - 198 (двадесет и втори с планоснимачен номер сто деветдесет и осем) с площ от 3142 кв.м. (три хиляди сто четиридесет и два квадратни метра), находящ се в квартал 12 (дванадесети) по регулациония план на село Цапарево, утвърден със Заповед № 365/1990 година, изменен със Заповед № 370/01.06.2000 година на Кмета на община Струмяни, община Струмяни, област Благоевград.Урегулиран поземлен имот XXII - 198 (двадесет и втори с планоснимачен номер сто деветдесет и осем), находящ се в квартал 12 (дванадесети) по регулациония план на село Цапарево, утвърден със Заповед № 365/1990 година, изменен със Заповед № 370/01.06.2000 година на Кмета на община Струмяни, община Струмяни, област Благоевград.от три страни улици; УПИ XXI -198 (двадесет и първи с планоснимачен номер сто деветдесет и осем) и паркнямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
201019.12.2023 г.Публичначл.60, ал. 3, чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 7, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот I (първи) с планоснимачен № 567 (петстотин шестдесет и седем) с площ от 2440 кв. м. (две хиляди четиристотин и четиридесет кв. м.), находящ се в квартал 4 (четвърти) по ПУП на село Микрево, утвдърден със Заповед № 87/1994 година, ведно с построените в същия имот сгради: 1. Двуетажна масивна сграда, представляваща училище със застроена площ от 262 кв. м. (двеста шестдесет и два квадратни метар); 2. Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 132 кв. м. (сто тридесет и два квадратни метра); 3. Масивна сграда със застроена площ от 42 кв. м. (четиридесет и два квадратни метра); 4. Масивна сграда със застроена площ от 19 кв. м. (деветнадесет квадратни метра)Урегулиран поземлен имот I (първи) с планоснимачен № 567 (петстотин шестдесет и седем) с площ от 2440 кв. м. (две хиляди четиристотин и четиридесет кв. м.), находящ се в квартал 4 (четвърти) по ПУП на село Микрево, утвдърден със Заповед № 87/1994 година, община Струмяни, област Благоевградот запад - улица, от север - улица, от изток - улица, от юг - УПИ II (втори) с планоснимачен № 586 (петстотин осемдесет и шест)1715/06.01.2022 г.нямаДа
200911.12.2023 г.Частначл.2, ал.1, т. 1, чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с планоснимачен номер 148 (сто четиридесет и осем) с площ от 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), находящ се в квартал 13 (тринадесети) по кадастралния план на село Каменица, утвърден със Заповед № 330/1993 година, допълнен и одобред със Заповед № З-267/25.09.2023 година на Кмета на община Струмяни.Поземлен имот с планоснимачен номер 148 (сто четиридесет и осем), находящ се в квартал 13 (тринадесети) по кадастралния план на село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, утвърден със Заповед № 330/1993 година, допълнен и одобрен със Заповед № З-267/25.09.2023 година на Кмета на община Струмяни.улица, река Каменица; поземлен имот с планоснимачен номер 87 (осемдесет и седем); поземлен имот с планоснимачен номер 86 (осемдесет и шест); поземлен имот с планоснимачен номер 85 (осемдесет и пет) и УПИ I - 84 (първи с планоснимачен номер осемдесет и четири)нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
200507.12.2023 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 12142.7.90 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, седем, точка, деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вракуповица, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 75770 кв.м. (седемдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 8 /осма/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 007090.село Вракуповица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 12142.7.90 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, седем, точка, деветдесет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Вракуповица, местност РАМНИЩЕ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 007090.12142.7.31, 12142.7.32, 12142.7.89, 12142.7.70, 12142.7.39, 12142.7.83, 12142.7.45, 12142.26.2, 12142.26.1, 12142.7.12 и др.Няма.Община Струмяни, Булстат 000024713Не
200607.12.2023 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 12142.10.23 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, десет, точка, двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вракуповица, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 15609 кв.м. (петнадесет хиляди шестстотин и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010023.село Вракуповица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 12142.10.23 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, десет, точка, двадесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Вракуповица, местност ЛОЗЯТА. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010023.Съседи: 12142.10.19, 12142.10.39, 12142.10.30, 12142.10.31, 12142.10.9, 12142.10.13, 12142.10.14, 12142.10.15 и др.Няма.Община Струмяни, Булстат 000024713Не
200707.12.2023 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16362.5.75 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД - 18 - 217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 5015 кв.м. (пет хиляди и петнадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 10 /десета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005075.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.5.75 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка, седемдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Рибница, местност КОЧЕВОТО ОРИЩЕ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005075.Съседи: 16362.5.76, 16362.5.139, 16362.5.71.Няма.Община Струмяни, Булстат 000024713Не
200807.12.2023 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16362.5.141 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка, сто четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Горна Рибница, одобрени със Заповед РД - 18 - 217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 44063 кв.м. (четиридесет и четири хиляди и шестдесет и три квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 10 /десета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005141.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.5.141 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка, сто четиридесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Рибница, местност ПОДСЛОНИТЕ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005141.Съседи: 16362.5.68, 16362.5.60, 16362.5.67, 16362.5.140, 16362.41.4, 16362.5.139, 16362.5.123, 16362.5.65, 16362.5.64 и др.Няма.Община Струмяни, Булстат 000024713Не
200406.12.2023 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 18 - 214/05.04.2019 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 12142.7.29 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, седем, точка, двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вракуповица, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 28710 кв.м. (двадесет и осем хиляди седемстотин и десет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 007029.село Вракуповица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 12142.7.29 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, седем, точка, двадесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Вракуповица, местност РАМНИЩЕТО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 007029.12142.7.34, 12142.8.64, 12142.7.36, 12142.7.35, 12142.7.32, 12142.7.33, 12142.7.30, 12142.7.23, 12142.7.28, и др.Акт за частна общинска собственост № 1040/21.01.2014 г., вписан в Службата по вписванията гр.Сандански: Дв.вх.96/23.01.2014 г., акт 63, т.1, кд.58, ПИ: 22257Община Струмяни, Булстат 000024713Не
200216.11.2023 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.14.60 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10046 кв. м. (десет хиляди и четиридесет и шест кв.м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 014060.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 78046.14.60 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, четиринадесет, точка, шестдесет), по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево, местност: ГЛИНДЖУРЦИ. Номер по предходен план: 014060.Съседи: 78046.14.170, 78046.14.61, 78046.14.34, 780046.14.150Акт за частна общинска собственост № 973/27.06.2013 година, вписан в Службата по вписвания гр. Сандански: Дв. вх. 1650/11.07.2013 г., акт 97, том 6, н.д. 1067, п. и. 20303Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
200316.11.2023 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 78046.5.66 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, пет, точка, шестдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12187 кв. м. (дванадасет хиляди сто осемдесет и седем кв.м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 005066.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор78046.5.66 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, пет, точка, шестдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево, местност: ДЖЕЛЕПИНО. Номер по предходен план: 005066.Съседи: 78046.5.73, 78046.5.73, 78046.5.72, 78046.5.65, 78046.5.67, 78046.5.28Акт за частна общинска собственост № 974/27.06.2013 година, вписан в Службата по вписвания гр. Сандански: Дв. вх. 1653/11.07.2013 г., акт 100, том 6, н.д. 1070, п. и. 20306Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
200104.10.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно решение № 4/11.05.2012г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.01.2022 година. Площ: 2783 кв. м. (две хиляди седемстотин осемдесет и три кв.м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011047.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: СТРУЖИНА. Номер по преходен план: 011047.Съседи: 16033.11.54, 16033.11.133, 16033.11.137, 16033.11.123, 16033.11.46Акт за частна общинска собственост № 1651/25.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията: Вх. рег. № 2094/Дв. вх. 2085/30.09.2020 г., акт 82, том 8, дело № 1517/2020 г., имотна партида: 44745Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
199921.09.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.287 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка двеста осемдесет и седем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 14264 кв.м. (четиринадесет хиляди двеста шестдесет и четири кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001287.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.287 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и седем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Каменица, местност ПОДИНАТА. Номер на предходен план: 001287Съседи: 35818.1.288, 35818.1.309, 35818.11.36, 35818.1.264, 35818.1.2661561/07.07.2020 г.Договор за аренда на земеделска земя - ДГ-121 /12.11.2018 г.Не
200021.09.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 12142.3.4 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вракуповица, одобрени със Заповед РД-18-214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 29666 кв. м. ( двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003004.село Вракуповица община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 12142.3.4 (дванадесет хиляди сто четиридесет и две, точка, три, точка, четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-214/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Вракуповица, местност: ВЕЗОВИЦА. Номер на предходен план: 003004Съседи: 12142.1.93, 12142.3.23, 12142.3.22, 12142.3.19, 12142.3.13, 12142.3.1, 12142.3.5, 12142.1.78, 12142.1.921638/27.07.2020 г.Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-137/03.10.2016 г.Не
199821.09.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.284 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12209 кв. м. /дванадесет хиляди двеста и девет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001284.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.284 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: ПОДИНАТА. Номер по предходен план: 001284.Съседи: 35818.1.320, 35818.1.321, 35818.1.278, 35818.1.283.1682/02.07.2021 г.нямаДа
199521.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.62 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, шестдесет и две) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г.. Площ: 22501 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин и един кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001062.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.62 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, шестдесет и две) по КККР., одобрени със Заповед РД-18227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001062Съседи: 35818.1.116, 35818.1.111, 35818.1.56, 35818.1.61, 35818.1.220, 35818.1.220, 35818.1.60, 35818.1.123, 35818.1.64, 35818.1.63Акт за частна общинска собственост № 1517/29.10.2019 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2826/Дв.вх. 2824/04.11.2019 г., акт 101, том 10, дело 1924/2019 г., имотна партида: 24007Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
199621.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 10608.3.15 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, петнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Велющец, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 20364 кв. м. (двадасет хиляди триста шестедесет и четири кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 003015.село Велющец, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 10608.3.15 (десет хиляди шестотин и осем, точка, три, точка, петнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-213/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Велющец, местност: ПОЛЕНКИТЕ. Номер по преходен план: 003015.Съседи: 10608.3.14, 10608.3.56, 10608.3.12, 10608.3.13, 10608.3.9, 10608.2.82Акт за частна общинска собственост № 1529/06.11.2019 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2989/ Дв. вх. 2987/2019 г., акт 33, том 11, дело 2056/2019 г., имотна партида 23922Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
199721.09.2023 г.Частначл.59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 37191.5.207 (тридесет и седем хиляди сто деветедесет и едно, точка, пет, точка, двеста и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Клепало, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2020 г. Площ: 28798 кв. м. (двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/.село Клепало, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 37191.5.207 (тридесет и седем хиляди сто деветедесет и едно, точка, пет, точка, двеста и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Клепало, местност: ВЕХНА.Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 005207.Съседи: 3719.5.205, 37191.5.174, 37191.5.206, 37191.5.1010Акт за частна общинска собственост № 1537/27.01.2020 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 217/ Дв.вх. 217/04.02.2020 г., акт 118, том 1, дело 122/2020 г., имотна партида: 22676ОАбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
198920.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.153 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 2009.2021 г. Площ: 10333 кв. м. (десет хиляди триста тридесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 (шеста).Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001153.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.153 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, стопетдесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, месност: ЦЕРО. Номер по преходен план: 001153.съседи: 35818.164, 35818.1.154, 35818.4.112, 35818.1.150Акт за частна общинска собственост № 1518/29.10.2019 г., вписан в Службатоа по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. № 2823/Дв.вх. № 04.11.2019 г.-, акт 98, том 10, дело 1921/2019 г., имотна партида: 22635Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
199020.09.2023 г.Частначл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 35818.1.198 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто деветдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД - 18 - 227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 12049 кв.м. (дванадесет хиляди и четиридесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001198.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.198 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто деветдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност ЦЕРО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001198.Съседи: 35818.1.201, 35818.1.200, 35818.1.302, 35818.1.197, 35818.1.150, 35818.1.199.Акт за частна общинска собственост № 1521/30.10.2019 година, вписан в Служба по вписванията - гр.Сандански Вх.рег.2824/Дв.вх.2822/04.11.2019 г., акт 99, том 10, дело № 1922/2019 г., имотна партида 23909Община Струмяни с Булстат 000024713Не
199120.09.2023 г.Частначл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 35818.1.172 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто седемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Каменица, одобрени със Заповед РД - 18 - 227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 21102 кв.м. (двадесет и една хиляди сто и два квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор:няма. Номер по предходен план: 001172.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.172 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, сто седемдесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност ЦЕРО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001172.Съседи: 35818.1.173, 35818.1.171, 35818.1.223, 35818.1.150.Акт за частна общинска собственост № 1520/30.10.2019 година, вписан в Служба по вписванията: Вх.рег.2829/Дв.вх.2827/04.11.2019 г., акт 104, том 10, дело № 1927/2019 г., имотна партида 23908Община Струмяни с Булстат 000024713Не
199220.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.53 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасат, точка ,едно, точка, педестет и три) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 10028 кв. м. (десет хиляди и двадасат и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001053.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.53 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасат, точка ,едно, точка, педестет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001053.Съседи: 35818.1.64, 35818.1.220, 35818.1.58, 35818.1.57, 35818.1.55, 35818.1.54, 35818.1.52Акт за частна общинска собственост № 1523/31.10.2019 г, вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2828/ Дв. вх. 2826/04.11.2019 г., акт 103, том 10, дело 1926/2019 г., имотна партида: 24006Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
199320.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с иддентификатор 35818.1.49 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени с Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, за сягащи поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 10377 кв.м. (десет хиляди триста седемдесет и седем кв. м.). Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001049.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.49 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001049.Съседи: 35818.1.64, 35818.1.52, 35818.1.50, 35818.1.48Акт за частна общинска собственост № 1522/30.10.2019 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2820, Дв.вх. 2818/04.11.2019 г., акт 95, том 10, дело 1918/2019 г., имотна партида 23907Община Струмяни с Булстат: 00024713Не
199420.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.187 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасет, точка, едно, точка, сто осемдесет и седем) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.09.2021 г. Площ: 10268 кв. м. (десет хиляди двеста шестдесет и осем кв. м.) Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001187.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.187 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадасет, точка, едно, точка, сто осемдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД- 18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност ЦЕРО.Номер по преходен план: 001187.Съседи: 35818.1.186, 35818.1.182, 35818.1.170, 35818.1.181, 35818.1.188Акт за частна общинска собственост № 1519/30.10.2019 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2827/Дв.вх. 2825/04.11.2019 г., акт 102, том 10, дело 1925/2019 г., имотна партида: 23906Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
198818.09.2023 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 1, чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот VI - 118 (шести с планоснимачен номер сто и осемнадесет) с площ от 666 кв. м. (естотин шестдесет и шест кв. м. ) в квартал 1 (едно) по регулационния план на село Каменица, утвърден със Заповед № 330/1993 година, община Струмяни, област БлагоевградУрегулиран поземлен имот VI - 118 (шести с планоснимачен номер сто и осемнадесет) с площ от 666 кв. м. (естотин шестдесет и шест кв. м. ) в квартал 1 (едно) по регулационния план на село Каменица, утвърден със Заповед № 330/1993 година, община Струмяни, област БлагоевградУПИ VII - 2 (седми с планоснимачен номер две); УПИ V - 2 (пети с планоснимачен номер две); улица; край на регулациятанямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713Не
198215.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот е от 21.01.2022 г. Площ: 6666 кв. м. (шест хиляди шестотин шестдесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004039.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ПРОЛЕТНИКО. Номер по преходен план: 004039.Съседи: 16033.4.55, 16033.4.40, 16033.4.45, 16033.4.30, 16033.4.32, 16033.4.33Акт за частна общинска собственост № 1650/25.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Сандански: Вх. рег. 2093/ Дв. вх. 2084/30.09.2020 г., акт 81, том 8, дело 1516/2022 г., имотна партида: 44744Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
198315.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрена със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменвение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.01.2022 г. Площ 24627 кв. м. (двадесет и четири хиляди шестотин двадесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. номер по преходен план: 003179село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: РАВНАКО. Номер по преходен план: 003179.Съседи: 16033.3.140, 16033.3.200, 16033.3.160, 16033.3.158, 16033.3.192, 16033.3.142, 16033.3.181, 16033.3.139,Акт за частна общинска собственост № 1647/17.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Сандански: Вх. рег. 2092/ Дв.вх. 2083/30.09.2023 г., акт 80, том 8, дило 1515/2020 г., имотна партида: 44743Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
198415.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.01.2022 г. Площ 33871 кв. м. (тридесет и три хиляди шестотин осемстотин седемедесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011102.Село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ТЕНКАТА РИДИНА. Номер по преходен план: 011102.Съседи: 16033.11.60, 16033.11.5, 16033.11.62, 16033.11.42, 16033.11.134Акт за частна общинска собственост № 1646/14.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2091/ Дв.вх. 2082/30.09.2020 г., акт 79, том 8, дело 1504/2020 г., имотна партида: 44742Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
198515.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по Кадасатралната карта и кадасатралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадасатралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот е от 14.01.2022 г. Площ: 7120 кв. м. (седем хиляди сто и двадесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011124.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ЗАГАЗО. Номер по преходен план: 011124.Съседи: 16033.11.140, 16033.11.83, 16033.11.125, 16033.11.138, 16033.11.123, 16033.11.139, 16033.11.137, 16033.11.5Акт за частна общинска собственост № 1644/11.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. 2098, Дв.вх. 2089/30.09.2020 г. ,акт 86, том 8, дело 1521/2020 г., имотна партида: 30121Община Струмяни с Булстат 000024713Не
198615.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземен имот с идентификатор 16362.4.17 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, четири, точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на селоГорна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дани за изменение. Площ 64283 кв. м. (шестдесет и четири хиляди двеста осемдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004017.Село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16362.4.17 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, четири, точка седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Рибница, местност: ГОРНИ ЛОМ. Номер по преходен план: 004017.Съседи: 16362.46.4, 16362.46.5, 16362.46.6, 16362.46.7, 16362.46.9, 16362.4.119, 16362.4.117, 16362.4.118, 16362.4.123, 16362.4.34, 16362.4.25 и др.Акт за частна общинска собственост № 1355/19.12.2016 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Сандански: Вх. рег. № 38/ Дв.вх. 38/13.01.2017 г., акт 17, том 1, дело 18/2017 г., имотна партида: 32097Община Струмяни с Булстат 000024713Не
198715.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Решение № 382 от Протокол № 51/27.03.2023 г. на ОбС Струмяни, одобрен Протокол № РД-10-192/02.06.2023 г. на Началника на ОСЗ Струмяни, във връзка с Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.3.4 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, три, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2023 г. Площ: 15350 кв.м. (петнадесет хиляди триста и петдесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003004.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.3.4 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, три, точка, четири) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Игралище, местност СВИРЧИЦА. Номер по предходен план: 003004.32322.2.78, 32322.800.9901, 32322.3.7, 32322.3.5, 32322.3.3, 32322.3.1, 32322.3.2Акт за частна общинска собственост № 1827/06.01.2023 г., вписан в Службата по вписванията: Вх. рег. № 60/Дв.вх. № 60/16.01.2023 г., акт 42, том 1, дело 44/2023 г., имотна партида: 55125Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
198114.09.2023 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: е със Заповед № 18-6053-30.05.2023 г. на Началника на СГКК - Благоевград. Площ: 2690 кв. м. /две хиляди шестотин и деветдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Номер по преходен план: 001927.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-6053-30.05.2023 г. на Началника на СГКК - Благоевград. Адрес на поземления имот: село Горна Крушица, местност: Церо. Номер по преходен план: 001927.Съседи: 16273.1.515, 16273.888.9901, 16273.600.1, 16273.1.942, 16273.1.924, 16273.15.115, 16273.1.511Акт № 1911/06.06.2023 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 1659/06.01.2021 г., вписан в Службата по вписванията гр. Сандански: Вх. рег. № 1911/Дв.вх. № 1941/20.06.2023 г. , акт 58, том 8, дело № 1467/2023 г., имотна партида: 46050Община Струмяни с Булстат: 000024713Не
197822.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.68 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, шестдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 16890 кв. м. ( шестнадесет хиляди осемстотин и деведесет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008068.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.8.68 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, шестдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност СРЕДЕН РИД. Номер на предходен план:008068.Съседи: 32322.8.138, 32322.8.75, 32322.8.73, 32322.8.74, 32322.8.70, 32322.8.69, 32322.8.62, 32322.8.63, 32322.8.64, 32322.8.65, 32322.8.67, 32322.8.761602/17.07.2020 г.нямаНе
198022.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.9.123 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 26468 кв. м. ( двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 009123.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.9.123 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, девет, точка, сто двадесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: ЦРЪКВИЩЕ. Номер на предходен план: 009123Съседи: 16033.9.153, 16033.9.124, 16033.9.341, 16033.9.121, 16033.9.102, 16033.9.122, 16033.9.267, 16033.9.1071636/27.07.2020 г.Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-148/02.12.2013 г.Не
197922.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.9.78 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, девет, точка, седемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.07.2020 г. Площ: 29667 кв. м. ( двадесет и девет хиляди шестотин шестдесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 009078.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.9.78 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, девет, точка, седемдесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: ЧУКАТА. Номер на предходен план: 009078Съседи: 16033.9.263, 16033.9.341, 16033.9.96, 16033.9.93, 16033.9.82, 16033.9.80, 16033.9.74, 16033.9.81, 16033.9.79, 16033.9.76, 16033.9.771635/27.07.2020 г.нямаНе
197721.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19,ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземелн имот с идентификатор 32322.8.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка осем, точка шестдесет и седем) по кадастралните карти и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 22894 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008067.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземелн имот с идентификатор 32322.8.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка осем, точка шестдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с8ело Игралище, местност: СРЕДЕН РИД. Номер по преходен план: 008067Съседи: 32322.8.138, 32322.8.68, 32322.8.65, 32322.8.661603/20.07.2020 г.нямаНе
197621.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните ретгистри на село Игралище, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 55437 кв. м. (петдесет и пет декара четиристотин тридесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 002067.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот : село Игралище, местност: ЧЕКАНЕЦ - СВИРЧИЦА. Номер по преходен план: 002067.Съседи: 323227.2.77, 32322.2.71, 32322.2.56, 32322.2.62, 32322.2.58, 32322.2.44, 32322.2.59, 32322.2..76, 32322.2.33, 32322.2.38, 32322.2.64, 32322.2.271653/10.11.2020 г.нямаДа
197518.08.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.25 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, двадесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.07.2020 г. Площ: 17025 кв. м. ( седемнадесет хиляди двадесет и пет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002025.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.25 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, двадесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ЧЕКАНЕЦ-СВИРЧИЦА. Номер на предходен план: 002025.Съседи: 32322.2.23, 32322.2.27, 32322.2.26, 32322.2.19, 32322.2.55, 32322.2.221604/20.07.2020 г.нямаНе
197318.08.2023 г.Частначл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.8.77 (двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, осем, точка, седемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри лаки, одобрени със Заповед РД - 18 - 224/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.07.2022 г. Площ: 20739 кв.м. (двадесет хиляди седемстотин тридесет и девет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 008077.село Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.8.77 (двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, осем, точка, седемдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Добри лаки, местност ГРАМАДЛИВЕЦ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 008077.Съседи: 21467.8.87, 21467.8.54, 21467.8.78.Акт за частна общинска собственост № 1568/07.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията: Вх.рег.1271/Дв.вх.1264/08.07.2020 г., акт 37, том 5, дело № 859/2020 г., имотна партида 21021.Община Струмяни с Булстат 000024713Да
197418.08.2023 г.Частначл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.1.61 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.06.2021 г. Площ: 15380 кв.м. (петнадесет хиляди триста и осемдесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001061.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.1.61 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Игралище, местност СМОЛЕВО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001061.Съседи: 32322.1.128, 32322.1.62, 32322.1.85, 32322.1.60, 32322.1.58, 32322.1.63.Акт за частна общинска собственост № 1606/20.07.2020 г., вписан в Служба по вписванията: Вх.рег.1475/Дв.вх.1467/30.07.2020 г., акт 5, том 6, дело № 1034/2020 г., имотна партида 23923.Община Струмяни с Булстат 000024713Не
           
Страница 1 от 86 (4294 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
84
85
86
Следваща
[Условие]Създаване на филтър