ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Законово основание
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
191512.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.14.75 ( шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, четиринадесет, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24793 кв.м. (двадесет и четири хиляди седемстотин деведесет и три кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 014075.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.14.75 ( шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четиринадесет, точка, седемдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Гореме, местност ПРЪДЛЬО. Номер на предходен план: 014075.Съседи: 16033.14.74, 16033.14.86, 16033.14.129, 16033.14.85, 16033.14.130, 16033.14.83, 16033.13.68, 16033.14.80, 16033. 14.79, 16033.14.78, 16033.14.77, 16033.14.41, 16033.14.76, 16033.14.107, 16033.14.43, 16033.14.44, 16033.14.45, 16033.14.46, 16033.14.72.1573/15.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
191612.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.13.55 (шестнадесет хиляди нула, тридесет и три, точка, тринадесет, точка, петдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20082 кв. м. ( двадесет хиляди осемдесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 013055.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.13.55 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, тринадесет, точка, петдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Гореме, местност КУЛИТЕ. Номер на предходен план: 013055Съседи: 16033.13.70, 16033.13.79, 16033.13.61, 16033.13.57, 16033.13.56, 16033.13.60, 16033.13.71, 16033.13.49, 16033.13.53, 16033.13.82, 16033.13.541622/21.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
191712.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16033.3.101 (шестнадесет хиляди, нула, тридесет и три, точка, три, точка, сто и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дании за изменение. Площ: 25097 кв. м. ( двадесет и пет хиляди деветдесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003101.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.3.101 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, три, точка, сто и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Гореме, местност: РАВНАКО. Номер на предходен план: 003101Съседи: 16033.3.108, 16033.3.109, 16033.3.111, 16033.3.112, 16033.3.113, 16033.3.114, 16033.3.85, 16033.3.84, 16033.3.1021637/27.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190806.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 38056.4.30 ( тридесет и осем хиляди, нула, петдесет и шест, точка, четири, точка тридесет ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите, одобрени със Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 26486 кв.м. (двадесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и шест кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 004030.село Колибите, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 38056.4.30 ( тридесет и осем хиляди, нула, петдесет и шест, точка, четири, точка тридесет ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Колибите, местност ГРАДИЩЕТО. Номер на предходен план: 004030Съседи: 38056.4.71, 38056.4.46, 38056.3.40, 38056.4.331569/14.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190706.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16362.5.94 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка деветдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24709 кв. м. ( двадесет и четири хиляди седемстотин и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 005094.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.5.94 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, пет, точка деветдесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Горна Рибница, местност: ОРИЩЕТО. Номер на предходен план: 005094.Съседи: 16362.5.102, 16362.38.6, 16362.38.7, 16362.38.12, 16362.38.13, 16362.5.93, 16362.5.139, 16362.5.90, 16362.5.89, 16362.5.88, 16362.5.95, 16362.5.97, 16362.5.98, 16362.5.99, 16362.5.1001616/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190606.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3, от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16362.8.41 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Рибница, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 23202 кв. м. ( двадесет и три хиляди двеста и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008041.село Горна Рибница, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16362.8.41 (шестнадесет хиляди триста шестдесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-217/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Горна Рибница, местност: РАШКОВИЦА. Номер на предходен план: 008041.Съседи: 16362.8.96, 16362.8.181, 16362.8.155, 16362.36.2, 16362.36.1, 16362.8.301617/20.07.2020 г.нямаДаИзтегли файла
191006.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16273.1.49 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 53035 кв. м. ( петдесет и три хиляди тридесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001049.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.49 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност РАМЕН ПРЕОТ. Номер на предходен план: 001049.Съседи: 16273.1.97, 16273.1.54, 16273.1.55, 16273.1.89, 16273.1.56, 16273.1.60, 16273.1.51, 16273.102.13, 16273.102.735, 16273.100.6, 16273.1.501620/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190906.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16273.1.144 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, сто четиридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 24537 кв. м. ( двадесет и четири хиляди петстотин тридесет и седем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001144.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.144 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, сто четиридесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност ЧУКАРО. Номер на предходен план: 001144.Съседи: 16273.1.197, 16273.1.973, 16273.1.145, 16273.1.1108, 16273.1.979, 16273.1.7971621/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
191106.06.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (естнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 3690 кв. м. /три хиляди шестотин и деветдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Номер по преходен план: 001927.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Крушица, местност: Церо. Номер по преходен план: 001927.Съседи: 16273.1.515, 16273.888.9901, 16273.1.924, 16273.15.115, 16273.1.5111659/06.01.2021 г.нямаНеИзтегли файла
191206.06.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 49686.5.103 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, сто и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД - 18 - 498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 3096 кв.м. (три хиляди деветдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 5 /пета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005103.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.5.103 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, сто и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност РУСАЛИИТЕ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005103.Съседи: 49686.5.106, 49686.5.132, 49686.5.142, 49686.5.96, 49686.5.102, 49686.5.222, 49686.5.104Няма.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
191306.06.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 49686.4.63 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, шестдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД - 18 - 498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12324 кв.м. (дванадесет хиляди триста двадесет и четири квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 004063.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.4.63 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, шестдесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност СКАЛАТА. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 004063.Съседи: 49686.2.4, 49686.4.65, 49686.4.60, 49686.4.70, 49686.4.62, 49686.4.64.Няма.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
191406.06.2023 г.Частначл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 49686.2.105 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, две, точка, сто и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД - 18 - 498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 11517 кв.м. (единадесет хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива.Категория на земята: 6 /шеста/. Номер по предходен план: 002105.село Микрево, община Струмяни, Поземлен имот с идентификатор 49686.2.105 (четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, две, точка, сто и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност ВАЛОГО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 002105.Съседи: 49686.2.104, 49686.2.8Няма.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
190122.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.12.39 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, дванадесет, точка, тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 32005 кв.м. ( тридесет и две хиляди и пет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 012039.село Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.12.39 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, дванадесет, точка, тридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Добри Лаки, местност ЛЕЩИНАТА. Номер на предходен план: 012039.Съседи: 21467.12.97, 21467.12.38, 21467.12.63, 21467.12.37, 21467.12.18, 21467.12.107, 21467.10.65, 21467.12.171563/07.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190222.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.9.99 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, девет, точка, деведесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 14805 кв.м. ( четиринадесет хиляди осемстотин и пет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 009099.село Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.9.99 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, девет, точка, деведесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Добри Лаки, местност ШИРИНАТА. Номер на предходен план: 009099.Съседи: 21467.9.194, 21467.9.103, 21467.9.102, 21476.9.97, 21467.9.98, 21467.9.100, 21467.9.161566/07.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190522.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.1.48 (двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка четиридесет и осем) по кадасатралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Подследно изменение на кадасатралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот: няма дани за изменение. Площ 21161 кв. м. (двадесет и една хиляди сто шестдесет и един кв.м.). Трайно предназначение на земята: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001048.село Добри лаки, с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.1.48 (двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка четиридесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на подемления имот: село Добри Лаки, местност: ВЕХНА. Номер по преходен план: 001048.Съседи: 21467.1.70, 21467.1.71, 21467.1.73, 21467.1.72, 21467.1.179, 21467.1.46, 21467.1.42, 21467.1.43, 21467.1.491565/07.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190322.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.2.99 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, две, точка, тридесет и деветдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 21945 кв.м. (двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002099.село Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.2.99 (двадесет и една хиляди, четиристотин шестдесет и седем, точка, две, точка, деведесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Добри Лаки, местност ДЪЛГА РИДИНА. Номер на предходен план: 002099.Съседи: 21467.2.152, 2147.2.95, 21467.2.94, 21467.2.1001567/07.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190022.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.5 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 15083 кв. м. (петнадесет хиляди осемдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008005.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.8.5 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ЧЕТИРИ ДАБЕ. Номер на предходен план: 008005.Съседи: 32322.8.10, 32322.8.11, 32322.8.4, 32322.8.3, 32322.8.2, 32322.8.6, 32322.8.91599/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
190422.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 21467.1.49 ( двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добри Лаки, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 27278 кв.м. ( двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и осем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001049.село Добри Лаки, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 21467.1.49 ( двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, четиридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-224/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Добри Лаки, местност ВЕХНА. Номер на предходен план: 001049.Съседи: 21467.1.41, 21467.1.40, 21467.1.50, 21467.1.69, 21467.1.70, 21467.1.48, 21467.1.43, 37191.5.208, 21467.1.1721633/22.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189919.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.2 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 19738 кв. м. ( деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и осем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002002.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.2 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ШУМНАТИЦА. Номер на предходен план: 002002.Съседи: 32322.2.3, 32322.2.4, 32322.2.5, 32322.2.60, 32322.2.11600/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189819.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 23532.3.29 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, три, точка, двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 72838 кв. м. ( седемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и осем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003029.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.3.29 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, три, точка, двадесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Драката, местност ПОДИНАТА. Номер на предходен план: 003029.Съседи: 55227.3.212, 55227.4.3, 55227.4.30, 55227.3.40, 55227.3.30, 55227.3.31, 55227.3.33, 55227.3.34, 55227.3.32, 55227.3.8, 55227.3.13, 55227.3.54, 55227.3.25, 55227.3.28, 55227.3.23, 55227.2.54, 55227.2.42, 55227.2.50, 55227.2.51, 55227.3.5, 55227.3.61607/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189619.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.424 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиристотин двадесет и четири ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 15634 кв. м. ( петнадесет хиляди шестстотин тридесет и четири кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10/десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001424.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.424 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, четиристотин двадесет и четири ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Горна Крушица, местност СЕЛСКИ АНДЪК. Номер на предходен план: 001424.Съседи: 16273.1.419, 16273.1.4211619/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189719.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 23532.11.43 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, единадесет, точка, четиридесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 7423 кв. м. ( седем хиляди четиристотин двадесет и три кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 011043село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.11.43 ( двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, единадесет, точка, четиридесет и три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Драката, местност ДОЛНО ПОЛЕ. Номер на предходен план: 011043.Съседи: 23532.11.7, 23532.3.62, 23532.11.29, 23532.11.37, 23532.11.9, 23532.13.116, 23532.11.1, 23532.11.42, 23532.888.99011624/21.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189312.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.115 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто и петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 126401 кв. м. (сто двадесет и шест хиляди четиристотин и един кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006115.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.115 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто и петнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност: ГРАМАДКИТЕ. Номер на предходен план: 006115.Съседи: 32322.6.124, 32322.6.164, 32322.6.126, 32322.6.123, 32322.6.122, 32322.6.121, 32322.6.118, 32322.6.117, 32322.6.119, 32322.6.174, 32322.6.109, 32322.6.114, 32322.6.116, 32322.6.108, 32322.6.69, 32322.6.120, 32322.6.1711593/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189412.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.1.65 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 58898 кв. м. (петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и осем кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001065.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.1.65 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, шестдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ДЪЛГИЯ РИД. Номер на предходен план: 001065.Съседи: 32322.1.67, 32322.1.66, 32322.1.68, 32322.1.106, 32322.1.69, 32322.1.71, 32322.1.70, 32322.1.64, 32322.1.63, 32322.1.38, 32322.1.35, 32322.1.37, 32322.1.361594/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189512.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.48 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 16664 кв. м. (шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008048.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.8.48 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, четиридесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност: РАЛИНОВЕЦ- СР. БУКА. Номер на предходен план: 008048.Съседи: 32322.8.138, 32322.8.49, 32322.8.50, 32322.8.42, 32322.8.43, 32322.8.471597/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189212.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.187 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и седем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 9990 кв. м. (девет хиляди деветстотин и деведесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006187.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.187 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и седем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Игралище, местност: ДЖИНДЖА. Номер на предходен план: 006187Съседи: 32322.6.52, 32322.6.69, 32322.6.50, 32322.6.51, 32322.6.43, 32322.6.188.1641/31.07.2020 г.Договор за отдаване под аренда на земеделска земя № ДГ-122/12.05.2020 г.НеИзтегли файла
189111.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.8.8 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 23163 кв. м. (двадесет и три хиляди сто шестдесет и три кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 008008.село Игралище , община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.8.8 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ЧЕТИРИ ДАБЕ. Номер на предходен план: 008008.Съседи: 32322.8.150, 32322.6.189, 32322.8.149, 32322.8.151, 32322.8.15, 32322.8.13, 32322.8.9, 32322.8.6, 32322.8.11591/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
189011.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.165 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 23806 кв. м. (двадесет и три хиляди осемстотин и шест кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006165.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.165 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто шестдесет и пет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност: ГРАМАДКИТЕ. Номер на предходен план: 006165.Съседи: 32322.6.128, 32322.6.127, 32322.6.126, 32322.6.164, 32322.6.69, 32322.6.124, 32322.6.1791592/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188611.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.20 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 44209 кв. м. ( четиридесет и четири хиляди двеста и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006020.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.20 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, двадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност БРОЯЧКАТА. Номер на предходен план: 006020.Съседи: 32322.6.21, 32322.6.23, 32322.6.22, 32322.6.172, 32322.6.173, 32322.6.15, 32322.6.14, 32322.6.16, 32322.6.281595/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188711.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.66 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, шестдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 31645кв. м. (тридесет и една хиляди шестстотин четиридесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006066.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.66 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, шестдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ГРАМАДКИТЕ. Номер на предходен план: 006066.Съседи: 32322.6.67, 32322.6.56, 32322.6.68, 32322.6.69, 32322.6.62, 32322.6.63, 32322.6.651596/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188911.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.2.17 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 45900 кв. м. ( четиридесет и пет хиляди и деветстотин кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002017.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.17 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, две, точка, седемнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Игралище, местност ЧЕКАНЕЦ. Номер на предходен план: 002017.Съседи: 32322.2.16, 32322.2.15, 32322.2.19, 32322.2.18, 32322.2.78, 32322.2.141601/17.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188811.05.2023 г.Частначл.60, ал.3, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД"Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.6.188 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и осем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 39527 кв. м. ( тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006188.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.6.188 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, шест, точка, сто осемдесет и осем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: с. Игралище, местност: ДЖИНДЖА. Номер на предходен план: 006188Съседи: 32322.6.41, 32322.6.56, 32322.6.55, 32322.6.54, 32322.6.53, 32322.6.52, 32322.6.187, 32322.6.44, 32322.6.43, 32322.6.32, 32322.6.168, 32322.6.38, 32322.6.39, 32322.6.401642/31.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188505.05.2023 г.Публичначл.2, ал.1, т.2, от Закона за общинската собственост и Заповед РД - 10 - 105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ. Поземлен имот с идентификатор 32322.1.120 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, сто и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засъгащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 5468 кв.м. (пет хиляди четиристотин шестдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001120.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.1.120 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, сто и двадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Игралище, местност БЕЛИЯ КАМЪК. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001120.Съседи: 32322.1.114, 32322.1.127.Няма.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
188204.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.14.17 (четиридесет и седем хиляди, четиристотин седемдесет и три, точка, четиринадесет, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 15130 кв.м. (петнадесет хиляди сто и тридесет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 014017.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.14.17 (четиридесет и седем хиляди, четиристотин седемдесет и три, точка, четиринадесет, точка, седемнадесет ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Махалата, местност ЮРУКОВИЦА. Номер на предходен план: 014017.Съседи:47473.14.19, 47473.14.16, 47473.14.15, 47473.14.8, 47473.14.7, 47473.14.181558/06.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188104.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.15.36 (четиридесет и седем хиляди, четиристотин седемдесет и три, точка, петнадесет, точка, тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 76078 кв.м. (седемдесет и шест хиляди, нула седемдесет и осем кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 015036.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.15.36 ( четиридесет и седем хиляди, четиристотин седемдесет и три, точка, петнадесет, точка, тридесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Махалата, местност АРАМИЙСКО КЛАДЕНЧЕ. Номер на предходен план: 015036.Съседи: 47473.15.109, 47473.31.108, 47473.15.27, 47473.15.20, 47473.15.22, 47473.15.25, 47473.16.59, 47473.15.35, 47473.31.1, 47473.31.101, 47473. 15.07, 47473. 31.56, 47473.15.29, 47473.15.28, 47473.15.301559/06.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188304.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 37191.5.208 (тридесет и седем хиляди, сто деведесет и един, точка, пет, точка, двеста и осем ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Клепало, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 52787 кв.м. ( петдесет и две хиляди, седемстотин осемдесет и седем кв. м. )Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 005208.село Клепало, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 37191.5.208 (тридесет и седем хиляди, сто деведесет и един, точка, пет, точка, двеста и осем ) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Клепало, местност ВЕХНА. Номер на предходен план: 005208.Съседи: 21467.1.23, 21467.1.24, 21467.1.172, 21467.1.75, 21467.1.49, 21467.1.43, 37191.19.1, 37191.5.202, 37191.5.203, 37191.19.2, 37191.5.204, 37191.5.1010, 37191.5.205, 21467.1.221570/14.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188404.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 37191.4. 54 (тридесет и седем хиляди, сто деветдесет и един, точка, четири, точка, петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Клепало, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ:15383 кв.м. ( петнадесет хиляди триста осемдесет и три кв. м. ). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 004054.село Клепало, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 37191.4. 54 (тридесет и седем хиляди, сто деветдесет и един, точка, четири, точка, петдесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-228/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Клепало, местност КРЪШЛАТА. Номер на предходен план: 004054.Съседи: 37191.4.47, 37191.4.521571/14.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
187903.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.1.30 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 61430 кв. м. ( шестдесет и една хиляди четиристотин и тридесет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001030село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.1.30 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, тридесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ПОПОВИЦА. Номер на предходен план: 001030.Съседи: 51737.1.35, 51737.1.37, 51737.1.36, 51737.170.1, 51737.1.44, 51737.1.52, 51737.1.45, 51737.1.110, 51737.1.46, 51737.1.112, 51737.1.27, 51737.1.97, 51737.1.22, 51737.1.26, 51737.1.33, 51737.1.29, 51737.1.17, 51737.1.25, 51737.1.32, 51737.1.381610/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
187803.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.27 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 70035 кв. м. ( седемдесет хиляди тридесет и пет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002027.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.27 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ЛИСКОВА КОРИЯ. Номер на предходен план: 002027.Съседи: 51737.2.54, 51737.2.69, 51737.2.68, 51737.2.155, 51737.2.30, 51737.2.118, 51737.2.29, 51737.2.9, 51737.2.167, 51737.2.165, 51737.2.10, 51737.140.1, 51737.2..261613/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
188003.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 40957.8.3 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка осем, точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кърпелево, одобрени със Заповед РД-18-203/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на касдастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 13915 кв. м. /тринадесет хиляди деветстотин и петнадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008003.село Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 40957.8.3 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка осем, точка три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-203/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Кърпелево, местност: Колибите. Номер по преходен план: 008003.Съседи: 40957.8.5, 35818.1.363, 35818.1.346, 35818.1.364, 35818.1.335, 40957.8.21664/26.02.2021 г.нямаДаИзтегли файла
187703.05.2023 г.Частначл. 59, ал. 1, чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и одобрено протоколно решение № 12 от 16.07.2008 г. на комисия по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Поземлен имот с идентификатор 51737.4.208 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, четири, точка, двеста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД - 18 - 223/09.04.2019 година на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 22958 кв.м. (двадесет и две хиляди деветстотин петдесет и осем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 004208.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.4.208 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, четири, точка, двеста и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 223/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Никудин, местност ЛИВАДИТЕ. Номер по предходен план: 004208.Съседи: 51737.4.194, 51737.4.205, 51737.4.177, 51737.4.54, 51737.4.176, 51737.4.41, 51737.4.40 и др.Акт за частна общинска собственост № 829/08.09.2011 г., вписан в Службата по вписванията: Дв.вх.№ 1791/09.09.2011 г., акт № 136, том VII, д.1186, и.п.13733, п.л.4403.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
187302.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.1.51 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка ,петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 14842 кв. м. ( четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 001051.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.1.51 ( петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, петдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност РАВНИЩЕТО. Номер на предходен план: 001051.Съседи: 51737.1.1121611/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
187602.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.26 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 37200 кв. м. ( тридесет и седем хиляди и двеста кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002026.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.26 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, двадесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ТАЙЧОВ КЛАДЕНЕЦ. Номер на предходен план: 002026.Съседи: 51737.2.54, 51737.2.27, 51737.2.10, 51737.2.8, 51737.2.12, 51737.2.16, 51737.2.13, 51737.2.14, 51737.2.151612/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
187402.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.3.58 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, три, точка, петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 16352 кв. м. ( шестнадесет хиляди триста петдесет и два кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 003058село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор по 51737.3.58 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, три, точка, петдесет и осем) КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ШЕРМЕДИЦА. Номер на предходен план: 003058.Съседи: 51737.3.80, 51737.3.59, 51737.3.39, 51737.3.1441614/20.07.2020г.нямаНеИзтегли файла
187502.05.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 51737.2.37 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Никудин, одобрени със Заповед РД-18-223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 20969 кв. м. ( двадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет кв. м.) Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 002037.село Никудин, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 51737.2.37 (петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и седем, точка, две, точка, тридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18- 223/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Никудин, местност ГАБЕРО. Номер на предходен план: 002037.Съседи: 51737.2.73, 51737.1.94, 51737.2.101, 51737.2.38, 51737.2.20, 51737.1.1051615/20.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
187202.05.2023 г.Частначл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.821 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, осемстотин двадесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД - 18 - 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 8837 кв.м. (осем хиляди осемстотин тридесет и седем квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 10 /десета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001821.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.821 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, осемстотин двадесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Крушица, местност СТЕПО. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001821.Съседи: 16273.1.553.Няма.Община Струмяни с Булстат 000024713.НеИзтегли файла
187127.04.2023 г.Частначл.2, ал. 1 т. 1 и чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот III - 397 (трети с планоснимачен номер триста демветдесет и седем) с площ от 600 (шестотин квадратни метра), находящ се в квартал 21 (двадесет и първи) по регулационния план на село Микрево, утвърден със Заповед № 87/1994 г., община Струмяни, област Благоевград.Урегулиран поземлен имот III - 397 (трети с планоснимачен номер триста деветдесет и седем), находящ се в квартал 21 (двадесет и първи) по регулационния план на село Микрево, утвърден със Заповед № 87/1994 г., община Струмяни, област Благоевград.улица, УПИ II - 396 (втори с планоснимачен номер триста деветдесет и шест), улица и УПИ IV - 399 (триста деветдесет и девет)нямаОбщина Струмяни с Булстат: 000024713НеИзтегли файла
187011.04.2023 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 1, чл. 56, ал.1, чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка със Заповед № З-30/27.01.2023 година и Заповед № З-73/06.03.2023 година на Кмета на общината Поземлен имот № 306 (триста и шест) с площ от 43 кв.м (четиридесет и три кв. м.), Поземлен имот № 307 (триста и седем) с площ от 238 кв.м. (двеста тридесет и осем кв.м.) и Поземлен имот 311 (триста и единадесет) с площ от 82 кв.м. (осемдесет и два кв.м.), които поземелни имоти преставляват част от УПИ I –153 (първи с планоснимачен номер сто петдесет и три) в квартал 12 (дванадесети) по кадастралния и регулационен план на село Струмяни, община Струмяни целият с площ от 680 кв.м. (шестотин и осемдесет кв. м.), утвърдени със Заповед № 332/1967 година, изменени със Заповед № З-30/27.03.2023 година и Заповед № -73/06.03.2023 година на Кмета на Общината.Поземлен имот № 306 (триста и шест), Поземлен имот № 307 (триста и седем) и Поземлен имот 311 (триста и единадесет), които поземелни имоти преставляват част от УПИ I –153 (първи с планоснимачен номер сто петдесет и три) в квартал 12 (дванадесети) по кадастралния и регулационен план на село Струмяни, община Струмяни, утвърден със Заповед № 332/1967 година, изменен със Заповед № З-30/27.01.2023 година и Заповед № З - 73/06.03.2023 година на Кмета на Общината.при граници и съседи на УПИ I - 153 в квартал 12 по КРП на с. Струмяни: от две страни улици, УПИ ХII - 152 (дванадесети с планоснимачен номер сто петдесет и две) и УПИ II -149 (втори с планоснимачен номер сто четиридесет и девет)нямаБулстат: 000024713НеИзтегли файла
186905.04.2023 г.Публичначл.3, ал.2, т.1, във връзка с чл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.2.136 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, две, точка, сто тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД - 18 - 215/05.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 13040 кв.м. (тринадесет хиляди и четиридесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти.Начин на трайно ползване: Водоем. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 002136.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.2.136 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, две, точка, сто тридесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД - 18 - 215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност ЯНЧОВИ КАМЪНИ. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 002136.Съседи: 16033.2.111, 16033.2.112, 16033.2.113, 16033.2.114, 16033.2.115, 16033.2.106, 16033.2.108, 16033.2.160, 16033.2.109.Акт за публична общинска собственост № 1430/28.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията: Вх.рег.1964,Дв.вх.1956/31.08.2018 г., акт № 14, том 7/дело № 1211/2018 г., имотна партида 36652.Община Струмяни с Булстат 000024713НеИзтегли файла
185930.03.2023 г.Частначл. 60, ал. 3, чл.2, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и Заповед № РД-10-105/21.07.2008 година на Директора на ОД "Земеделие" Благоевград, с която е одобрено Протоколно решение № 12 от 16.07.2008 година на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55227.6.197 ( петдесет и пет хиляди, двеста двадесет и седем, точка, шест, точка, сто деветдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село , одобрени със Заповед РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 57603 кв. м. (петдесет и седем хиляди шестстотин и три кв.м.)Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предходен идентификатор: няма. Номер на предходен план: 006197.село Палат, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 55227.6.197 ( петдесет и пет хиляди, двеста двадесет и седем, точка, шест, точка, сто деветдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот с. Палат, местност СУХА СЛАТИНА. Номер на предходен план: 006197.Съседи: 55227.6.198, 55227.6.203, 55227.6.199, 55227.6.200, 55227.6.202, 55227.6.201, 55227.6.195, 55227.6.162, 55227.6.196, 55227.6.193, 55227.6.163, 55227.6.164, 55227.6.192, 55227.6.158, 55227.6.191, 55227.6.190, 55227.6.157, 55227.6.189, 55227.6.188.1574/15.07.2020 г.нямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 84 (4189 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
82
83
84
Следваща
[Условие]Създаване на филтър