ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ВЕБ регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Законово основание
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
169407.09.2021 г.Частначл. 2, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 61772.3.113 (шестдесет и една хиляди седемстотин седемедесет и две, точка, сто и тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раздол, одобрени със Заповед РД-18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 2000 кв. м. (две хиляди кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 10 (десета). Номер по преходен план: 3.93 (три, точка, деветдесет и три)село Раздол, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 61772.3.113 (шестдесет и една хиляди седемстотин седемедесет и две, точка, сто и тринадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД -18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Раздол, местност: ПРОЛТОКО. Номер по преходен план 3.93 (три, точка, деветдесет и три).Съседи: 61772.3.114, 61772.500.9903, 61772.500.9904, 61772.3.112, 61772.3.89няманямаНеИзтегли файла
169326.08.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот X (десети) с площ от 820 кв. м. (осемстотин и двадесет квадратни метра)Урегулиран поземлен имот X (десети) с площ от 820 кв. м. (осемстотин и двадесет квадратни метра), находящ се в квартал 8 (осми) по регулационния план на село Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 година, община Струмяни, област Благоевградот север - озеленяване; от запад - УПИ IХ (девети); от юг и изток - улици.няманямаНеИзтегли файла
168608.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.1.113 /четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, сто и тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10815 кв. м. /десет хиляди осемстотин и петнадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001113.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.1.113 /четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, едно, точка, сто и тринадесет/ , по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: СТРЕЛЦОВ ДАБ. Номер по предходен план: 001113.Съседи: 47473.1.114, 47473.1.257, 47473.1.235, 47473.1.277, 47473.1.112,няманямаДаИзтегли файла
168508.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 47473.5.45 /четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, пет, точка, четиридесет и пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Махалата, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 2127 кв. м. /две хиляди сто двадесет и седем кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005045.село Махалата, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 47473.5.45 /четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три, точка, пет, точка, четиридесет и пет/ , по КККР, одобрени със Заповед РД-18-231/09.04.2019 г.на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Махалата, местност: ТАЙЧОВА ЧУКА. Номер по предходен план: 005045.Съседи: 47473.400.9901, 47473.5.46, 47473.5.32, 47473.5.48, 47473.5.49няманямаНеИзтегли файла
168708.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.13 / шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот : няма данни за изменение. Площ: 18694 кв. м. /осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. Категория на земята: 10 /десета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001013.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.13 / шестнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, тринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Крушица, местност: ПАПРЕНИКО. Номер по предходен план: 001013.Съседи: 16273.1.15, 16273.1.14няманямаНеИзтегли файла
168808.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55227.8.103 /петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, сто и три/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Палат, одобрени със Заповед РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10326 кв. м. /десет хиляди триста двадесет и шест кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 008103.село Палат, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 55227.8.103 /петдесет и пет хиляди двеста двадесет и седем, точка, осем, точка, сто и три/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-218/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Палат, местност: ТРЕЩЕН ДАБ. Номер по предходен план: 008103.Съседи: 55227.8.141, 55227.8.102, 55227.8.142,няманямаНеИзтегли файла
168908.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.39.13 /четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, тридесет и девет, точка, тринадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 11301 кв. м. /единадесет хиляди триста и един кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение. Категория на земята: 6 /шеста/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 039013.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.39.13 /четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, тридесет и девет, точка, тринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: МАХМУТИЦА. Номер по предходен план: 039013.Съседи: 49686.23.82, 49686.20.72, 49686.39.12, 49686.2.6няманямаНеИзтегли файла
169008.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.25.32 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, двадесет и пет, точка, тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 3760 кв. м. /три хиляди седемстотин и шестдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 5 /пета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 025032.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.25.32 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, двадесет и пет, точка, тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ДОЛНО ПОЛЕ. Номер по предходен план: 025032.Съседи: 32665.25.326, 32665.25.31, 32665.25.11, 32665.25.40,няманямаНеИзтегли файла
169108.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.26.72 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, двадесет и шест, точка, седемдесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 14792 кв. м. /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и два кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000072.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.26.72 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, двадесет и шест, точка, седемдесет и две/ , по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ДОЛНО ПОЛЕ. Номер по предходен план: 000072.Съседи: 32665.26.82, 32665.26.329, 32665.26.336,няманямаНеИзтегли файла
169208.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.8.24 /тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, двадесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Игралище, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 11965 кв. м. /единадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 008024.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.8.24 /тридесет и две хиляди триста двадесет и две, точка, осем, точка, двадесет и четири/ , по КККР, одобрени със Заповед РД-18-226/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Игралище, местност: ПЛЕШОВО. Номер по предходен план: 008024.Съседи: 32322.8.25, 32322.8.23, 32322.8.22, 32322.8.21, 32322.8.26,няманямаНеИзтегли файла
168002.07.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.142.7 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и две, точка, седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10761 кв. м. /десет хиляди седемстотин шестдесет и един кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 142007.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.142.7 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и две, точка, седем/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ТЕМЕН ДОЛ. Номер по предходен план: 142007.Съседи: 32665.142.59, 32665.142.203няманямаНеИзтегли файла
168102.07.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.140.48 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто и четиридесет, точка, четиридесет и осем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 17807 кв. м. /седемнадесет хиляди осемстотин и седем кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 /седма/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 140048.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.140.48 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто и четиридесет, точка, четиридесет и осем/ , по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ТЕМЕН ДОЛ. Номер по предходен план: 140048.Съседи: 32665.139.171, 32665.140.49, 32665.140.117Акт за частна общинска собственост №1366/31.03.2017г., вписан в службата по вписванията: Вх. 698/Дв. вх. 698/10.04.2017г., акт.39, т. 3, н.д. 433/2017г., и.п. 32656нямаНеИзтегли файла
168202.07.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.284 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12209 кв. м. /дванадесет хиляди двеста и девет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001284.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.284 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, двеста осемдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: ПОДИНАТА. Номер по предходен план: 001284.Съседи: 35818.1.320, 35818.1.321, 35818.1.278, 35818.1.283.Акт за частна общинска собственост №612/23.11.2006 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 3585/ XIV-71, д. 3049/15.12.2006г., п. 4403нямаНеИзтегли файла
168302.07.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.140.21 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто и четиридесет, точка, двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.04.2021 г. Площ: 17698 кв. м. /седемнадесет хиляди шестстотин деветдест и осем кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 /седма/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 140021.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.140.21 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто и четиридесет, точка, двадесет и едно/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ТЕМЕН ДОЛ. Номер по предходен план: 140021.Съседи: 32665.140.22, 32665.139.169, 32665.139.171, 32665.140.117, 32665.140.169Акт за частна общинска собственост №1361/09.03.2017г., вписан в службата по вписванията: Вх. 472/Дв. вх. 473/14.03.2017г., акт.86, т. 2, н.д. 276/2017г., и.п. 32504нямаНеИзтегли файла
168402.07.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.139.1 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто тридесет и девет, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.04.2021 г. Площ: 18656 кв. м. /осемнадесет хиляди шестстотин петдесет и шест кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 /седма/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 139001.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.139.1 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто тридесет и девет, точка, едно/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ТЕМЕН ДОЛ. Номер по предходен план: 139001.Съседи: 32665.139.169, 32665.139.9, 32665.139.171Акт за частна общинска собственост №1362/09.03.2017г., вписан в службата по вписванията: Вх. 474/Дв. вх. 475/14.03.2017г., акт.88, т. 2, н.д. 278/2017г., и.п. 32506нямаНеИзтегли файла
167925.06.2021 г.ЧастнаРешение № 203 от Протокол № 25/31.05.2021 година на общински съвет Струмяни Поземлен имот с идентификатор 32665.9.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, деввет, точка, тридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот : няма данни за изменение. Площ: 660 кв. м. /шестотин и шестдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. категория на земята: 7 /седма/. Преходен идентификатор: 32665.9.29. Номер по преходен план: 009029.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 32665.9.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, деввет, точка, тридесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземлениия имот: село Илинденци, местност: ГОРНО ПОЛЕ. Преходен идентификатор: 32665.9.29. Номер по преходен план: 009029.32665.9.6, 32665.9.9, 32665.9.29, 32665.31.14, 32665.31.13, 32665.31.15, 32665.8.90, 32665.9.34, 32665.9.35, 32665.9.27Акт за публична общинска собственост № 1669/02.04.2021 г., вписан в службата по вписванията: Вх. рег. 1045/ Дв. вх. 1045/19.04.2021 г., акт 44, том 4, дело 627/2021 г., партида имот: 47628нямаНеИзтегли файла
167821.06.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 7, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост 221/321 кв. м. (двеста двадесет и един квадратни метра идеални части от триста двадесет и един квадратни метра) представляващи поземлен имот с планостнимачен № 144 (сто четиридесет и четвърти) от Урегулиран поземлен имот II -140, 144 (втори с планоснимачни номера сто и четиридесети и сто четиридесет и четвърти ) целият с площ от 321 квадратни метра, находящ се в квартал 27 (двадесет и седми) по Подробно устроиствения план на село Каменица, одобрен със Заповед № 330/1993 година, допълнен със Заповед № З-26/13.02.2018 година, изменен със Заповеди № З-332/2020 година и Заповед № З-132(1)/07.04.2021 година на Кмета на общината, община Струмяни, област Благоевград.Поземлен имот с планоснимачен номер 144 (сто четиридесет и четвърти) от Урегулиран поземлен имот II -140, 144 (втори с планоснимачни номера сто и четиридесети и сто четиридесет и четвърти ), находящ се в квартал 27 (двадесет и седми) по Подробно устройствения план на село Каменица, одобрен със Заповед № 330/1993 година, допълнен със Заповед № З-26/13.02.2018 година, изменен със Заповеди № З-332/2020 година и Заповед № З-132(1)/07.04.2021 година на Кмета на общината, община Струмяни, област Благоевград.от север и изток - улица, от запад - УПИ III -140, 144 (урегулиран поземлен имот с планоснимачен номер сто и четиридесети и сто четиридесет и четвърти) и от юг- река КаменицаняманямаНеИзтегли файла
167708.06.2021 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 61772.1.88 /шестдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и две, точка, едно, точка, осемдесет и оесм/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Раздол, одобрени със Заповед РД-18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 28215 кв. м. /двадесет и осем хиляди двеста и петнадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 10 /десета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001088.село Раздол, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 61772.1.88 /шестдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и две, точка, едно, точка, осемдесет и оесм/ по КККР, одобрен със Заповед РД - 18-219/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Раздол, местност: КРАЯ. Номер по преходен план: 001088.Съседи: 61772.1.184, 61772.1.188, 61772.1.108, 61772.1.90, 61772.1.231, 61772.1.89, 61772.1.187,няманямаНеИзтегли файла
167625.05.2021 г.ПубличнаРешение № 201 от Протокол № 24/26.04.2021 година на Общински съвет Струмяни Урегулиран поземлен имот I (първи) с планоснимачен № 910 с площ от 1028 кв. м. (хиляда двадесет и осем квадратни метра) ведно с построните в същия имот масивна сграда на един етаж със застроена площ от 187 кв. м. (сто осемдесет и седем квадратни метра) и масивен гараж със застроена площ от 25 кв. м. (двадесет и пет кв. м.).Урегулиран поземлен имот I (първи) с планоснимачен № 910 (деветстотин и десет), находящ се в квартал 47 (четиридесет и седми) по регулационния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 година, община Струмяни, област Благоевградот изток - улица; от север- улица; от запад и юг - напоителен канал и озеленяване.Акт за частна общинска собственост № 710/16.04.2007 година, вписан в службата по вписванията: Вх. 1070, III-182, д. 900/19.04.2007 г., п. 4403нямаНеИзтегли файла
167012.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.5.274 / четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста седемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 5370 кв. м. /пет хиляди триста и седемдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 8 /осма/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005374.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.5.274 / четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста седемдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ЛОЗАТА. Номер по предходен план: 005274.Съседи: 49686.5.276, 23532.1.45, 23532.1.47, 49686.5.273, 49686.5.173,, 49686.5.277няманямаНеИзтегли файла
167112.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 23532.1.5 / двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 520 кв. м. /петстотин и двадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 001005.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 23532.1.5 / двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка, едно, точка, пет/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Драката, местност: ИСУЕВА СКАЛА. Номер по предходен план: 001005.Съседи: 23532.1.49, 23532.1.2, 49686.5.273няманямаНеИзтегли файла
167212.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.5.273 / четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста седемдесет и три/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 4713 кв. м. /четири хиляди седемстотин и тринадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе. Категория на земята: 5 /пета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 005273.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.5.273 /четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест, точка, пет, точка, двеста седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ЛОЗАТА. Номер по предходен план: 005273.Съседи: 49686.5.274, 49686.1.47, 49686.1.49, 49686.1.5, 49686.1.2, 49686.5.220, 49686.5.337, 49686.5.173няманямаНеИзтегли файла
167312.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.75.19 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, седемдесет и пет, точка, деветнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.04.2021 г. Площ: 11420 кв. м. /единадесет хиляди четиристотин и двадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 075019.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.75.19 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, седемдесет и пет, точка, деветнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ВАЛОГИ. Номер по предходен план: 075019.Съседи: 32665.75.18, 32665.75.22, 32665.75.12, 32665.75.17,няманямаНеИзтегли файла
167412.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.145.21 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и пет, точка, двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 16029 кв. м. /шестнадесет хиляди двадесет и девет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 8 /осма/ .Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 145021.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.145.21 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и пет, точка, двадесет и едно/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: СРЕДОБРЪТ. Номер по предходен план: 145021.Съседи: 32665.145.20, 32665.145.19, 32665.145.165няманямаНеИзтегли файла
167512.05.2021 г.Частначл.2, ал.1 т.3, във връзка с чл. 3, ал.3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.146.27 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и шест, точка, двадесет и седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12058 кв. м. /дванадесет хиляди петдесет и осем кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/.Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 146027.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.146.27 /тридесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет, точка, сто четиридесет и шест, точка, двадесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: БЕЛА ВОДА. Номер по предходен план: 146027.Съседи: 32665.146.26, 32665.152.144, 32665.146.28няманямаНеИзтегли файла
166902.04.2021 г.Публичначл. 3, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.9.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, девет, точка, тридесет и шест) по кадасралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.20149 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо позмления имот : няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: месстност: Горно поле. Площ: 660 кв. м. /шестотин и шестдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя. Категория на земята: 7 /седма/. Преходен идентификатор: 32665.9.29. Номер по преходен план: 009029.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.9.36 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка, девет, точка, тридесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: местност: ГОРНО ПОЛЕ. Преходен идентификатор: 32665.9.29. Номер по преходен план: 009029.Съседи: 32665.9.6, 32665.9.29, 32665.31.14, 32665.31.13, 32665.31.15, 32665.8.90, 32665.9.34, 32665.9.35, 32665.9.27.няманямаНеИзтегли файла
166830.03.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот IV-757 (четвърти с планоснимачн номер седемстотин петдесет и седем) с площ от 512 кв. м. (петстотин и дванадесет квадратни метра)Урегулиран поземлен имот IV-757 (четвърти с планоснимачн номер седемстотин петдесет и седем), находящ се в квартал 59 (петдесет и девети) по кадастралния и регулацинния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 година, община Струмяни, област Благоевградот север - УПИ III-758, 759 (трети с планоснимачни номера седемстотин петдесет и осем и седемстотин петдесет и двевет); от юг- УПИ V (пети); от изток и запад - улициняманямаНеИзтегли файла
166722.03.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Урегулиран поземлен имот III -787 (трети с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и седем) с площ от 770 кв. м. (седемстотин и седемедесет кв. м.)Урегулиран поземлен имот III -787 (трети с планоснимачен номер седемстотин осемдесет и седем), находящ се в квартал 37 /тридесет и седми/ по регулацинния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 година , община Струмяни, област Благоевградозеленяване; УПИ II - 886 (втори с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и шест); улица; УПИ IV - 888 (четвърти с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и осем); УПИ I - 889 (първи с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и девет);няманямаНеИзтегли файла
166326.02.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 49686.1.34 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10979 кв. м. (десет хиляди деветстотин седемдесет и девет). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 (девета) . Предишен идентификатор : няма. Номер по преходен план: 001034.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 49686.1.34 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест) по КККР, одобрен със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: ПОДИНАТА. Номер по преходен план: 001034.Съседи: 49686.1.40, 49686.1.45, 49686.1.35, 49686.1.33няманямаНеИзтегли файла
166426.02.2021 г.Частначл. 2,ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 40957.8.3 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка осем, точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кърпелево, одобрени със Заповед РД-18-203/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на касдастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 13915 кв. м. /тринадесет хиляди деветстотин и петнадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 008003.село Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 40957.8.3 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка осем, точка три) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-203/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Кърпелево, местност: Колибите. Номер по преходен план: 008003.Съседи: 40957.8.5, 35818.1.363, 35818.1.346, 35818.1.364, 35818.1.335, 40957.8.2няманямаНеИзтегли файла
166526.02.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.47 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 12001 кв. м. /дванадесет хиляда и един кв. м./. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 001047.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.47 /тридесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, четиридесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: СРЕДНИЯ РИД. Номер по преходен план: 001047.Съседи: 35818.1.141, 35818.1.56, 35818.1.150, 35818.1.144, 35818.1.143, 35818.1.142, 35818.1.42, 35818.1.45, 35818.1.43няманямаНеИзтегли файла
166626.02.2021 г.Частначл. 2, ал. 1 т.3, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 35818.1.10 /тридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменица, одобрени със Заповед РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10811 кв. м. /десет хиляди осемстотин и единадесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Нива. Категория на земята: 9 /девета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план. 001010.село Каменица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 35818.1.10 /тридесет и осем хиляди осемстотин и осемнадесет, точка, едно, точка, десет/ по КККР, одобрени със РД-18-227/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Каменица, местност: ВАДОЛИТЕ. Номер по преходен план: 001010.Съседи: 35818.1.77няманямаНеИзтегли файла
166225.02.2021 г.Публичначл. 2, ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2 т. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 40957.6.67 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, шест, точка, шесдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Кърпелево, одобрени със Заповед № РД-230/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 41726 кв. м. (четиридесет и една хиляди седемстотин двадесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 9 (девета). Предишен идентификатор: няма.. Номер по преходен план: 006067.село Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 40957.6.67 (четиридесет хиляди деветстотин петдесет и седем, точка, шест, точка, шесдесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед № РД-230/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Кърпелево, месност: БОДЕВЕЦ.Съседи: 40957.6.47, 40957.6.64, 40957.104.7, 40957.6.65, 40957.6.53, 40957.6.66, 40957.6.50, 40957.6.49, 40957.6.2няманямаНеИзтегли файла
166118.02.2021 г.Частначл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост Масивна сграда на два етажа - администрация и полуподземен етаж: кухня и столва със застроена площ от 312 кв. м. /триста и дванадесет кв. м./ и обща РЗП от 936 кв. м. /деветстотин тридесет и шест кв. м./, състояща се от: първи етаж с площ от 312 кв. м. /триста и дванадесет кв. м./; втори етаж с площ от 312 кв. м. /триста и дванадесет кв. м./ и кухня и столва с площ от 312 кв. м. /триста и дванадесет кв. м./, построена върху Урегулиран поземлен имот VІІІ /осми/ с пл. № 186 /сто осемдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесети/ по РП на село Струмяни с площ от 1493 кв. м. /хиляда четиристотин деветдесет и три кв. м./Масивна сграда на два етажа - администрация и полуподземен етаж: кухня и столва, построена върху Урегулиран поземлен имот VІІІ /осми/ с пл. № 186 /сто осемдесет и шест/ в квартал 18 /осемнадесети/ по ПУП на село Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г. с обща площ на имота 1493 кв. м. /хиляда четиристотин деветдесет и три кв. м./ с административен адрес: село Струмяни, площад "Седми април" № 3, община Струмяни, област Благоевград.от север УПИ VІІІ /осми/ с пл. № 1124 /хиляда сто двадесет и четири/; от запад - улица; от юг - УПИ VІІ /седми/ с пл. № 187 /сто осемдесет и седем/ и УПИ VІ /шести/ с пл. № 189 /сто осемдесет и девет/; от изток - УПИ /първи/ с пл. № 190 /сто и деветдесет/ и УПИ V /пети/ с пл. № 192 /сто деветдесет и две/ от квартал 18 /осемнадесети/АЧОС № 942/22.03.2013 г. , вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 660/27.03.2013 г., акт 23, т.3, н.д. 403, п.и. 17482нямаНеИзтегли файла
166003.02.2021 г.Частначл.2, ал. 1 т.7, чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, том I, рег. № 75, дело № 13/2021 г., вписан в Службата по вписванията: Дв. вх. рег. 253/01.02.2021 г., вх. рег. 252/01.02.2021 г., акт 125, том 1, дело 122/2021 г., партида: 23814 Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.02.2021 година. Площ: 3000 кв. м. (три хиляди квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята (седма). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 036032.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 49686.36.32 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, тридесет и шест, точка, тридесет и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево, местност: СРЕДНА ВАЛТА. Номер по преходен план: 036032Съседи: 49686.36.108, 49686.36.22, 49658.36.27, 49686.36.28, 49686.36.15, 49686.36.14.няманямаНеИзтегли файла
165506.01.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32665.16.51 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка шестнадесет, точка петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г. Площ: 3804 кв. м. (три хиляди осемстотин и четири кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 7 (седма). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 016051.село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32665.16.51 (тридесет и две хиляди шестотин шестдесет и пет, точка шестнадесет, точка петдесет и едно) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-497/25.07.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Илинденци, местност: ГЛАДНО ПОЛЕ. Номер по преходен план: 016051.Съседи: 32665.16.48, 32665.16.47, 32665.16.373Акт за частна общинска собственост № 1165/27.11.2014 г. вписан в Службата по вписванията: Вх. 2690/01.12.2014 г., Дв. вх. 2666/01.12.2014 г., акт 79, т. 10, н. д. 1799, и.п. 25198нямаНеИзтегли файла
165606.01.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 38056.3.65 (тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, шестдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите, одобрени със Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г. Площ: 8056 кв. м. (сем хиляди и петдесет и шест кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 003065.село Колибите, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 38056.3.65 (тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, шестдесет и пет) по КККР, одобрени със аповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Колибите, местност: ЦРЕШНИТЕ. Номер по преходен план: 003065.Съседи: 38056.3.72, 38056.3.71Акт за частна общинска собственост № 1163/27.11.2014 г., вписан в Службата по вписванията: Вх. 2689/01.12.2014 г., Дв. вх. 2665/01.12.2014 г., акт 78, т.10, н.д. 1798, и.п. 25197.нямаНеИзтегли файла
165706.01.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с едентификатор 38056.2.186 (тридесет и осем хиляди и петедесет и шест, точка, две, точка, сто осемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите, одобрени със Заповед № РД-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г. Площ: 12332 кв. м. (дванадесет хиляди триста тридесет и два кв. м.). Трайно предназначение на тереторията: Земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 002186.село Колибите, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с едентификатор 38056.2.186 (тридесет и осем хиляди и петедесет и шест, точка, две, точка, сто осемдесет и шест) по КККР, одобрени със Заповед № РД-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Колибите, местност: ПРЪЖАРО. Номер по преходен план: 002186.Съседи: 38056.2.190, 38056.2.187.Акт за частна общинска собстеност № 1160/27.11.2014 г., списан в службата по впидванията: Вх. 2693/01.12.2014 г.. Дв.вх. 2669/01.12.2014 г., акт 82, т.10, н.д. 1802, и. п. 25201.нямаНеИзтегли файла
165806.01.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Плоземлен имот с идентификатор 38056.3.30 /тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Колибите, одобрени със заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г. Площ: 4834 кв. м. /четири хиляди осемстотин тридесет и четери кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/село Колибите, с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, област Благоевград, Плоземлен имот с идентификатор 38056.3.30 /тридесет и осем хиляди и петдесет и шест, точка, три, точка, тридесет/ по КККР, Заповед РД-18-229/09.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Колибите, местност: ПЛОЩИЦАТА. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 003030.Съседи: 38056.3.35, 38056.3.27, 38/056.3.28.Акт за частна общинска собственост № 1162/27.11.2014 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 2688/01.12.2014 г., Дв. вх. 2664/01.12.2014 г., акт 77, т. 10, н.д. 1797, и.п. 25196.нямаНеИзтегли файла
165906.01.2021 г.Частначл.2, ал. 1 т. 3 , във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (естнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горна Крушица, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 3690 кв. м. /три хиляди шестотин и деветдесет кв. м./. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 10 /десета/. Номер по преходен план: 001927.село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16273.1.927 (естнадесет хиляди двеста седемдесет и три, точка, едно, точка, деветстотин двадесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-216/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Горна Крушица, местност: Церо. Номер по преходен план: 001927.Съседи: 16273.1.515, 16273.888.9901, 16273.1.924, 16273.15.115, 16273.1.511няманямаНеИзтегли файла
165422.12.2020 г.Публичначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 23532.10.15 (двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка десет, точка, петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Драката, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 8470 км. м. (осем хиляди четиристотин и седемдесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята: 7 (седма). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 010015.село Драката, община Струмяни, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 23532.10.15 (двадесет и три хиляди петстотин тридесет и две, точка десет, точка, петнадесет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Драката: местност: Драката. Номер по преходен план: 010015.Съседи: 23532.15.10, 32532.15.11, 23532.13.35, 23532.10.38, 23532.10.11, 23532.10.13, 23532.10.19, 23532.10.12Акт за публична общинска собственост № 1440/18.10.2018 г., вписан в Службата по вписванията: Вх. рег. № 2451, Дв. вх. 2443/25.10.2018 г., акт 134, том 8, дело 1525/2018 г.нямаНеИзтегли файла
165310.11.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните ретгистри на село Игралище, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 55437 кв. м. (петдесет и пет декара четиристотин тридесет и седем кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 9 (девета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 002067.село Игралище, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 (тридесет и две хиляди триста двадесет и две) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-226/09.04.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот : село Игралище, местност: ЧЕКАНЕЦ - СВИРЧИЦА. Номер по преходен план: 002067.Съседи: 323227.2.77, 32322.2.71, 32322.2.56, 32322.2.62, 32322.2.58, 32322.2.44, 32322.2.59, 32322.2..76, 32322.2.33, 32322.2.38, 32322.2.64, 32322.2.27Акт за частна общинска собственост № 1194/02.04.2015 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 784/06.04.2015 г., Дв. вх. 778/06.04.2015 г., акт 166, т. 3, н.д. 511, и.п.: 26341нямаДаИзтегли файла
165225.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-18-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр. Благоевград Поземен имот с идентификатор 16033.11.41 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 2723 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011041.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.41 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и едно) по КККР, добрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ТЕНКАТА РИДИНА. Площ: 2723 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и три кв. м.). Номер по преходен план: 011041.Съседи: 16033.11.102, 16033.11.62, 16033.11.42, 16033.11.28няманямаНеИзтегли файла
165025.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно Решение № 4/11.05.2012 г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот: няма данни за изменение. Площ: 27314 кв. м. (двадесет и седем хиляди триста и четиринадесет кв. м.). Трайно предназначение на територията: земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10 (десета). Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004039..село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.4.39 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, четири, точка, тридесет и девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: Пролетнико. Номер по преходен план: 004039.Съседи: 16033.4.38, 16033.11.127, 16033.4.40, 16033.4.45, 16033.4.30, 16033.4.32, 16033.4.33, 16033.4.35, 16033.4.36, 16033.4.52няманямаНеИзтегли файла
165125.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 2 от ЗОС, във връзка с Протоколно решение № 4/11.05.2012г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-08-159/14.05.2012 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Благоевград Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 8971 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на земята: 10. Предишен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011047.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.47 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка, четиридесет и седем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: СТРУЖИНА. Номер по преходен план: 011047.Съседи: 16033.11.54, 16033.11.56, 16033.11.123, 16033.11.46няманямаНеИзтегли файла
164817.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 1 т. 3 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 78046.7.48 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, четиридесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цапарево, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 11953 кв. м. (единадесет хиляди деветстотин петдесет и три кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Нива. Категория на зямата: 9 (девета. Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 007048.село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 78046.7.48 (седемдесет и осем хиляди и четиридесет и шест, точка, седем, точка, четиридесет и осем) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-221/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Цапарево: местност: БЛАЖЕН. Номер по преходен план: 007048.Съседи: 78046.8.163, 78046.7.50, 78046.7.49, 78046.7.42, 78046.7.43, 78046.7.46, 78046.7.47няманямаДаИзтегли файла
164917.09.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 49686.4.99 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, деветдесет е девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Микрево, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 2239 кв. м. (две хиляди двеста тридесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Нива. Категория на зямата: 6 (шеста). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 004099.село Микрево, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 49686.4.99 (четиридесет и девет хиляди шестотин осемдесет и шест, точка, четири, точка, деветдесет е девет) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Микрево: местност: ТУРЛИН БАИР. Номер по преходен план: 004099.Съседи: 49686.4.101, 49686.4.102, 49686.4.107, 49686.4.108, 49686.4.98, 49686.4.211, 49686.4.87, 49686.4.100Акт за частна общинска собственост № 1068/24.02.2014 г. , вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 424/07.03.2014 г., акт 86, т. 2, н.д. 281, п. и.: 22569Договор за аренда № ДГ-147/20.10.2014 г., вписан в службата по вписванията: ВХ. 2582/19.11.2014 г., Дв. вх. 2560/19.11.2014 г., акт 196, т. 1, к.д. 832, и.п.: 22569 - Любен Ангелов Подгорски със срок до 19.10.2020 г.НеИзтегли файла
164717.09.2020 г.Частначл. 2, ал. 3, т. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрена със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменвение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма дани за изменение. Площ 59897 кв. м. (петдесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и девет кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска зея. Категория на земята: 10 /десета/. Преходен идентификатор: няма. номер по преходен план: 003179село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.3.179 (шестнадесет хиляди тридесет и три, точка, три, точка, сто седемедесет и девет) по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: РАВНАКО. Номер по преходен план: 003179.Съседи: 16033.3.140, 16033.3.200, 16033.3.160, 16033.3.158, 16033.3.125, 16033.3.178, 16033.3.136, 16033.3.181, 16033.3.142, 16033.3.139няманямаНеИзтегли файла
164614.09.2020 г.Частначл.2, ал. т. 3 от Закона за общинската собственост Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение. Площ 75671 кв. м. (седемедесет и пет хиляди шестотин седемедесет и един кв. м.). Трайно предназначение на територията : Земеделска. начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя. Категория на зямата: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011102.Село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземен имот с идентификатор 16033.11.102 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто и две) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ТЕНКАТА РИДИНА. Номер по преходен план: 011102.Съседи: 16033.11.60, 16033.11.62, 16033.11.5, 16033.11.41, 16033.11.42, 16033.11.28, 16033.11.132, 16033.11.29, 16033.11.30, 16033.11.100, 16033.11.112, 16033.4.28, 16033.11.107, 16033.3.19, 16033.11.31, 16033.4.29, 16033.11.128, 16033.11.35, 16033.11.33, 16033.4.30няманямаНеИзтегли файла
164411.09.2020 г.Частначл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по Кадасатралната карта и кадасатралните регистри на село Гореме, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадасатралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот: няма данни за изменение. Площ: 10001 кв. м. (десет хиляди и един кв. м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Овощна градина. Категория на земята: 10 (десета). Преходен идентификатор: няма. Номер по преходен план: 011124.село Гореме, община Струмяни, област Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 16033.11.124 (шестнадесет хиляди и тридесет и три, точка, единадесет, точка сто двадесет и четири) по КККР, одобрени със Заповед РД-18-215/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: село Гореме, местност: ЗАГАЗО. Номер по преходен план: 011124.Съседи: 16033.11.83, 16033.11.125, 16033.11.123, 16033.11.52, 16033.11.5Акт за частна общинска собственост № 1314/03.05.2016 г., вписан в службата по вписванията: Вх.1124/Дв. вх. 1120/12.05.2016 г., акт 169, том 14, дело 754/2016 г.нямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 80 (3966 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
78
79
80
Следваща
[Условие]Създаване на филтър