Новини
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" !
09.09.2016

/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/nezavisim-zhivot-01.2016/Logo Nezavisim zhivot.JPG
Изпълнението на дейностите по проект „Независим живот“ беше представено на встъпителна конференция, организирана от Община Струмяни. Събитието се състоя в залата на Народно читалище „Будител“ в с.Струмяни и в него взеха участие представители на медиите, на заинтересовани страни по проекта, община Струмяни, социални работници и асистенти, както и представители на целевата група, към която е насочен. Проект „Независим живот” се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до интегрирани междусекторни услуги на хора с увреждания и възрастни над 65 год. в Община Струмяни, със затруднения в обслужването си. С цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността e създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни, като са разкрити и нови работни места. По този начин ще се получи разширяване на възможностите за по-добър живот на хората от уязвимите групи и техните семейства и насърчаване на равните възможности. Ще бъде увеличен и обемът, многообразието и целенасочеността на социалните и здравни услуги, предоставяни в общността.
Фиданка Котева – заместник-кмет на Община Струмяни и ръководител на проекта, представи пред участниците общата и специфичните цели, предвидените за изпълнение дейности, както и очакваните резултати от реализирането на проекта. В резултат на дейностите ще бъдат обгрижени и обслужени 96 лица-потребители с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване за периода на проекта. Освен това ще бъде подобрен достъпът до услуги на участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване. Също така ще бъде осигурена трудова заетост за периода на проекта на 62 лица – лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?