Новини
Започва набиране на Заявления за участие в Проект “Подкрепа за социално включване в Община Струмяни” по Договор за предоставяне на безвъзмездна социална помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001
19.02.2016
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/nezavisim-zhivot-01.2016/Logo Nezavisim zhivot.JPG
 
СЪОБЩЕНИЕ
 

Започва набиране на Заявления за участие в Проект “Подкрепа за социално включване в Община Струмяни” по Договор за предоставяне на безвъзмездна социална помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001

Във връзка с изпълнение на Проект “Подкрепа за социално включване в Община Струмяни” и сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 по схема “Независим живот” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. финансирана от Европейския социален фонд, уведомяваме всички заинтересовани лица, че от 22.02.2016 г. до 07.03.2016 г. в община Струмяни, етаж 2, стая 204 ще се приемат Заявления от кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Кандидатите за ползване на услугата личен асистент, социален асистент и домашен помощник могат да бъдат:

- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите за потребители подават в община Струмяни следните документи:

Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане(копие);
• Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие), амбулаторен картон (копие);
• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук;
• Пълномощно (свободен текст, подписано пред Кмета на населеното място/упълномощено от него лице), за лице, което подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично


За лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници могат да бъдат:

• Безработни лица;
• Трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, подават следните документи:

Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Документ за самоличност (копие);
• Автобиография;
• Документ за придобита образователна степен (копие);
• Сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – копие
• Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
• Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидатът учи);
• Пенсионно разпореждане (само ако кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук;
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?