Защита на потребителите
Новини
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ По Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
20.09.2022

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 


Община Струмяни ще кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата, общинска администрация обявява прием на заявления на кандидати за участие в проектните дейности за получаване на топъл обяд. Услугата ще се предоставя в периода 2022 г. до 2025 г. от Домашен социален патронаж - Струмяни. Допустими целеви групи за потребители са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Сандански.

Необходими документи за кандидатстване: Приложение № 1  - Заявление – декларация за участие и Приложение № 6 - Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

Документите по образец се получават: в кабинет 204 в сградата на Общинска администрация-Струмяни на адрес: с. Струмяни, Пл. „7-ми Април“ №1 от 20.09.2022 г. 

Документите ще се приемат в сградата на Община Струмяни /пл. „Седми април“ №1, с. Струмяни/

За повече информация може да позвъните на телефон 07434/20-49.


Бъдете здрави!

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?