Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

В процес на изпълнение

Проект /assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/S4H.png

Проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“, MIS код 5021480 и акроним „HS-Care“ Договор за БФП № B2.9a.13

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"

Проект "Активен живот" 
финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG05M9OP001-2.005-0047-C01 по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 

Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията "Municipality of Strumyani anounces public tender with object: "Construction works for correction of Shashka river within project CB006.1.12.175" PP2_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.12.175 – PP2 – Works 1

/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/2WILL-2Work/2will-logomic.png "2WILL-2 Work in Integration of Local Life"

  

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва