Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Социални услуги

Социалните услуги, които функционират на територията на община Струмяни, съгласно ППЗСП се делят на:  соц.услуги в общността и  соц. услуги в специализирани институции.
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
 
Управител: Вангел Стойчев
Адрес: с.Струмяни, общ.Струмяни
Мобилен телефон:0878428267
 
На територията на община Струмяни функционира Домашен социален патронаж с район на действие – с.Струмяни, с. Микрево, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица и с.Горна Крушица. Капацитетът на ДСП е 120 лица.
Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на лица:
1. над 60 – годишна възраст;
2. лица с експертно решение на ТЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност;
3. деца с експертно решение на ТЕЛК.

Услугите, които се предлагат са:
1. ежедневно доставяне на храна в дома на потребителите;
2. съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
3. битови услуги – оказване на съдействие при закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост.
Реда за получаване на услугата: подаване на молба (по образец) до Кмета на общината лично или чрез пълномощник; документ удостоверяващ здравословно състояние; заплаща се такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице съгласно Наредбата за местните такси и цени на услугите.
 
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, с. Раздол, общ. Струмяни
 
Директор: Севделина Траянова
Адрес: с. Раздол, общ. Струмяни
Тел. 074347/ 219; 0885/ 841417
Е-mail: dvhprRazdol@gmail.com

Правото на живот е регламентирано в една от основните разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. За всяко човешко същество е естествен стремежът към свобода, равенство и достойнство. Създаването на условия за постигането им е критерий за равнопоставеност и цивилизованост на обществото.
Институцията е разположена на 22 км от общинския център Струмяни в местността “Студената вода” и на 3 км.от с. Раздол. Селото е разположено в полите на Малешевска планина, която е част от Осогово - Беласишката планинска група. Климатът в село Раздол попада в преходносредиземноморската климатична област. Транспортната връзка с Дома се осъществява 5 пъти седмично с автобусен транспорт.
Домът е открит през 1958 год., като Дом за девойки с душевни недъзи.
От 01.03.2012 г. капацитетът на Дома е 70 потребители. Започнато е реформиране на Дома с цел намаляване на капацитета по утвърден план на Агенцията за социално подпомагане.
Сградите са масивни, в двуетажна сграда са разположени спалните помещения на потребителите, в добро общо състояние с алуминиева дограма, които са функционално свързани. Обособени са 28 спални помещения за потребителите разпределени в две крила. В едното крило е направен основен ремонт, където са обособени 15 спални помещения с по две или три легла със самостоятелни санитарни възли. Останалите спални помещения също са обособени с две или три легла и ползват общ санитарен възел на етажа.
Всяка стая има телевизор, гардероб и индивидуални шкафчета.
Столовата на специализираната институция разполага с 8 маси и 32 стола за хранене на настанените лица, оборудвани с нужните аксесоари.
Дневната разполага с телевизор, дивани, маси, библиотека с над 200 книги, компютърна конфигурация за ползването им от хора с увреждания.
Спалните и сервизни помещения се почистват четирикратно в деня и основно всяка седмица.
Дворното пространство е с обща площ 25 дка., добре озеленено с оформени цветни лехи и алеи. Алеите са асфалтирани и за потребителите са осигурени беседка, параклис, пейки и барбекю, с което са създадени добри условия за разходки и прекарване на свободното време. Разположението на алеите и пейките е съобразено с размерите на инвалидните колички. В сградата има асансьор за трудноподвижните потребители.
На потребителите на социални услуги се предлага седем дни седмично по едно месно ястие – супа или основно ястие, предлагат се по възможност пресни салати и плодове. Осигурен е личен избор на потребителите при хранене.
Ежедневно се извършва пране на личното бельо в една промишлена и две индивидуални перални машини. Осигурени са от дарители шевни машини за ползване от потребителите.
Осигурено 24-часово медицинско обслужване и сигнална система за повикване. Медицинските сестри изготвят планове за здравни грижи. Извършват се профилактични прегледи на настанените лица и консултации със специалисти.
На потребителите на социалната услуга се изготвя индивидуалният план за работа след приемане на лицето в специализираната институция. Планът се базира на направената оценка на потребностите на лицето и мотивираното предложение за предоставяне на социални услуги от социалния работник. Формулират се основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и желанията на лицето. Актуализира се на всеки 6 месеца (при необходимост и по-често).
С цел подобряване качеството на живот на настанените лица в дома има изготвен годишен план за организиране на свободното време чрез различни дейности (културотерапия, музикотерапия, трудотерапия и други): планиране и осъществяване на екскурзии: празнуване на рождени дни и празници от народния календар: четене на художествена литература: четене на вестници и списания: екскурзии, посещения на различни местности, установени са контакти с Защитено жилище с.Раздол.
На потребителите на социалната услуга е организиран оптимален режим на трудотерапия, съобразен с психофизиологичните им дадености и особености. Подпомагат се в придобиване на знания, умения и ориентири относно заобикалящата ги среда. Осигурява им се възможност за правилен индивидуален избор на дейност.
Трудотерапията включва: готварство, зеленчукопроизводство и цветарство, битов труд – плетене, шиене, занимателна трудотерапия, включваща рисуване, апликиране, изработване на пана от различни природни и текстилни материали.
Музикотерапията включва: възприемане на музикални изпълнения, изпълняване на любими песни, създаване на навик да се слуша музика и да се пее.
Социалният работник съвместно с медицинските сестри, трудотерапевтите обособяват групи по интереси за провеждане на занимателна терапия, битов труд – поддържане на цветните и зеленчукови алеи, в мини - кухнята си приготвят храна.
Нашият екип : Домът разполага със специализиран екип - лекар, медицински сестри, кинезитерапевт, социални работници, трудотерапевт, санитари.
 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ЛИЦА С  УМСТВЕНА  ИЗОСТАНАЛОСТ,
с. Раздол, общ. Струмяни
 
Управител: Маргарита Аталъкова
Адрес: с. Раздол, общ.Струмяни
Мобилен телефон:0885921706
 
Жилището функционира от 01.07.2007 г., а капацитетът му е 10 – души.
Материална база: Сградата на Жилището е на два етажа, като в нея има: кухня, занималня, дневна, спални, по един санитарен възел на етаж.
Дейности: Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим, ,самостоятелен” начин на живот с подкрепата на професионалисти. Предлаганите социални услуги и начинът на организация на живота и дейностите в къщата целят да допринесат за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация, като всички членове на обществото.
Нашият екип: Защитеното жилище разполага с екип от специалисти – социални работници, трудотерапевти, медицинска сестра.
 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА,
с. Раздол, общ. Струмяни
 
Управител: Маргарита Аталъкова
Адрес: с. Раздол, общ.Струмяни
МОБ.ТЕЛЕФОН:0885921706
 
Защитено жилище за хора с психични разстройства е изградено по проект реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051O001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.
Проектът се изпълняваше от община Струмяни с партньорството на фондация “Глобална инициатива в психиатрията” - София. Целта е подобряване качеството на живот на хората с тежка психична болест в община Струмяни.
Сред основните дейности, които се реализираха по проекта, бе създаването на инфраструктура за обезпечаване на новата услуга – обзавеждане и оборудване на сграда - общинска собственост, в село Раздол. Нает и обучен бе персонал за новата структура - Защитено жилище, като бе проведено обучение по психо-социална рехабилитация, в това число и чрез посещения на други служби за обмяна на опит– Благоевград, София, Стара Загора, Търговище, Русе. При подбора и настаняване на потребители бе извършена оценка на 10 подходящи жени за извеждане от Дома за възрастни хора с психични разстройства в Защитеното жилище. Те бяха подготвени за извеждане и настаняване, с цел преодоляване на стреса от промяната.
За предоставяне на социалната услуга ЗЖ бяха изготвени и прилагани: програма за развитие и поддържане на основни житейски умения; терапевтична общност; програма за подкрепена социализация; програма “Отворени врати”; програма подкрепена заетост; индивидуална и групова работа; работа със семейство и близки.
В резултат на проекта една от потребителките е назначена на работа като хигиенист в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - село Раздол.
Материална база: Сградата на Жилището е на два етажа, като в нея има: кухня, занималня, дневна, спални, санитарен възел на всеки етаж.
Дейности: Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим ,,самостоятелен” начин на живот с подкрепата на професионалисти. Предлаганите социални услуги и начина на организация на живота и дейностите в къщата целят да допринесат за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация, като всички членове на обществото.
Защитеното жилище разполага с екип от специалисти – социални работници, трудотерапевти, медицинска сестра и психолог.
 
РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ДВЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ - ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА:
Документите за настаняване се подават в Дирекция “Социално подпомагане“ –гр.Сандански.
Необходимите документи за постъпване в специализираните институции в Община Струмяни са:
1.писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
2. копие от документ за самоличност;
3. копие отличен амбулаторен картон, ако има такъв;
4. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
5. две снимки, актуални към момента на подаване на молбата;
6. за лица с умствени затруднения документ за поставяне под запрещение
/ ако има такъв/;
7. извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията;
8. медицинска бележка от Пневмо – физиатричен диспансер;
9. медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Областен диспансер за психични заболявания;
10. медицинска характеристика от личния лекар или Районно здравно заведение по местоживеене на лицето;
11. декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;
12. декларация за имотно състояние.

Настаняването се извършва на основание чл.40а ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, със Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.


ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Социален работник: Василка Драчева
Адрес: ул. „Будител“№3, с. Струмяни, общ.Струмяни
Телефон:07434/38-05

Община Струмяни е бенефициент по проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”. В изпълнение на дейностите по проекта, община Струмяни разкри социална услуга от типа „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Център за социална рехабилитация и интеграция е нова услуга, която се предоставя за първа година на територията на община Струмяни. Изграждането на центъра е следствие от доказана чрез проучване необходимост за членовете на общността, от предоставяне на почасови социални услуги, включително мобилни услуги, предоставяни по домовете на потребителите, които имат затруднен достъп.
Основната дейност на екипа на ЦСРИ е предоставянето на социални услуги - пряка работа с потребители на услугата и интегрирана подкрепа на членовете на семействата на потребителите на услугата, като крайната цел е да се мотивират и подпомогнат членовете на семействата на деца и възрастни в риск (включително и с увреждания), както и самите възрастни в риск да започнат да си търсят работа и да се включат по подходящ начин на пазара на труда.

Потребители на услугата могат да бъдат:
1. Деца в риск, включително и с увреждания;
2. Възрастни в риск, включително и с увреждания;
3. Членове на семействата на деца и възрастни в риск, ползващи услугите на ЦСРИ.

Капацитетът на Центъра е 15 лица.
Услугите, които се предлагат са:

1. Социална рехабилитация;
2. Психологическа рехабилитация;
3. Логопедична рехабилитация;
4. Двигателна рехабилитация;
5. Педагогическа подкрепа;
6. Правни консултации;
7. Предоставяне на интегрирана подкрепа за членовете на семействата на потребителите ( деца/лица ) в риск, потребители на ЦСРИ, която ще включва разработването на индивидуални програми със застъпени индивидуални в различна степен и насоченост индивидуални и / или групови консултации;
8. Мобилни услуги – предлаганите от ЦСРИ се предоставят в домашна среда, в зависимост от потребностите на потребителите, което ще позволи услугата да достигне до потребителите, които нямат достъп до ЦСРИ и такива, които живеят в малки населени места в общината. Предвижда се мобилен екип на ЦСРИ да извършва минимум едно посещение седмично в следните населени места с.Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци.

Екипът на ЦСРИ Струмяни включва активни, амбицирани и търсещи решение специалисти. Персоналът, който съставлява екипа, полагащ специализирани грижи за потребителите включва квалифицирани специалисти със следните длъжности:
1. Социален работник с ръководни функции
2. Психолог
3. Логопед
4. Рехабилитатор
5. Педагог
6. Трудотерапевт
7. Юрист
8. Хигиенист

Реда за получаване на услугата:
Необходимите документи за получаване на услугата са:
1. Писмено заявление до Кмета на общината лично или чрез пълномощник (по образец)/изтеглете от тук/;
2. Документ удостоверяващ здравословно състояние;
3. Копие от документ за самоличност; за дете – копие на удостоверение за раждане;
4. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
5. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или ограничено запрещение;
6. Заповед /съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
7. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец.
8. Пълномощно (свободен текст, подписано от Кмета на населеното място/ упълномощено от него лице), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично.
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва