Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 48 – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 20.02.2019 год./ сряда /  от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
/Вносител: Зам. Кмет и Председател на МКБППМН– Фиданка Котева/

2. Предложение относно предоставяне на пасища, мери, пасища с храсти и ливади от общинския поземлен фонд на община Струмяни за ползване под наем от животновъди за паша на селскостопански животни за стопанската 2019 - 2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно продажба на имот № 023003, седма категория с начин на трайно ползване „изоставена нива“, находящ се в местността „Гарата“, землището на село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно отдаване под наем на стаи – общинска собственост за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно частично изменение на ПУП-План за улична регулация /ПУП/ от ОТ 34 до ОТ 51 по ПУП на с.Драката, одобрен със Заповед № 308 от 1985 год., съгласно чл.16а, ал.1 от Закона за устройство на територията/ ДВ бр.13 от 2017 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва