Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 36 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 29.03.2018 год. / четвъртък / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно разглеждане и приемане Годишен доклад за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г. на община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2.Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имот № 001287 с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 14,263 дка, находящ се в землището на село Каменица за разполагане на пчелин.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:
3.1. Димитър Христов Темелков;
3.2. Велика Николова Стойкова;
3.3. Петър Василев Стоянов.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно частично изменение на ПУП-,План за регулация/ ПР/ в обхват ПИ 217,218,219 ,229 и1126,кв.20 ,отредени за Детски дом и Детски ясли“по ПУП на с.Струмяни ,одобрен със Заповед №332от 1967год.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5. Предложение относно отмяна разпоредбите на чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

6. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на общински имот № 024005 с начин на трайно ползване „полски път“ в „изоставена нива“, находящ се в местността „Гарата“ землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

7.Предложение относно разглеждане на Годишен финансов отчет на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански за 2017г. и избор на свой упълномощен представител в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

8.Предложение относно разглеждане на Годишен финансов отчет на МЦ „ Двети Врач-Сандански“ ЕООД гр.Сандански за 2017г. и избор на свой упълномощен представител в Общото събрание на съдружниците на МЦ „ Двети Врач-Сандански“ ЕООД гр.Сандански.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва