Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 50 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 25.04.2019 год. / четвъртък /  от  10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Струмяни – 2019-2021 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3. Предложение относно разглеждане и приемане на финансов отчет и отчет за дейността на:
  3.1.НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 година.
  3.2.НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 година.
  3.3.НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018 година.
/Вносител: Председател на ОбС – Златка Яневска /

4. Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5. Предложение относно изменение в Решение № 345 от Протокол № 39/28.06.2018 година на Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6. Предложение относно продажба на ПИ с пл. № 465 и ПИ с пл. № 464 по регулационния план на село Илинденци, община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

7. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на части от общински имоти с начин на трайно ползване „полски пътища“ в „друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

8. Предложение относно Обявяване на общински имот № 010009 с начин на трайно ползване „изоставена нива“ – публична общинска собственост, находящ се в местността „Драката“, землището в село Драката - за частна общинска собственост.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва