Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 46 – то редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.12.2018 год./четвъртък /  от  12:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно преминаване на публичните активи – В и К мрежи и съоръжения в управление на Асоциация по В и К Благоевград и предоставянето им на „ В и К „ ЕООД – Благоевград.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


2.Предложение относно искане за анексиране на кредити №955/14.02.2018г., №956/14.02.2018г. и №965/02.04.2018г. към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


3.Предложение относно актуализация на бюджета на община Струмяни за 2018 г.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


4.Предложение относно определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства в Община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


5.Предложение относно приемане на план сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 години.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Иван Христов Тупавичарски.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/


7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва