Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 38–мо редовно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 31.05.2018 год. /четвъртък/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

2.Предложение относно разглеждане и приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

3.Предложение относно разкриване на социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция – с.Струмяни като държавно делегирана дейност.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот № 003052, находащ се в землището на село Палат от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

5.Предложение относно промяна начина на трайно ползване на общински имот № 023003 с начин на трайно ползване „полски път“ в „изоставена нива“, находящ се в местността „Гарата“ землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

6.Предложение относно допълнение в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година на Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва