Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХXXII – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 22.12.2017 год.  /петък/  от  17:30 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД: 


1. Предложение относно ново обсъждане на Решение № 285 от Протокол № 31/08.12.2017 год., във връзка със Заповед № ОА –АК –435/20.12.2017 год. на Областния управител.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/

2.Предложение относно поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за заем.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва