Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Решения

Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015

 

        Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019

  Решения - Протокол № 1/ 10.11.2015 г.

  Решения - Протокол № 2/ 03.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 3/ 15.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 4/ 23.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 5/ 22.01.2016 г.

  Решения - Протокол № 6/ 19.02.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

  Решения - Протокол № 7/ 11.03.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

                        - Списък на животновъдите 
  Решения - Протокол № 8/ 31.03.2016 г. 
                      - към решение № 74 - ценоразпис
                      - към решение № 75 - списък забранени за паша
  Решения - Протокол № 9/ 14.04.2016 г. 
                      - към решение № 84        

  Решения - Протокол № 10/ 28.04.2016 г.   

  Решения - Протокол № 11/ 26.05.2016 г.

  Решения - Протокол № 12/ 30.06.2016 г.    

  Решения - Протокол № 13/ 28.07.2016 г.

  Решения - Протокол № 14/ 26.08.2016 г.

  Решения - Протокол № 15/ 29.09.2016 г.

  Решения - Протокол № 16/ 21.10.2016 г.

  Решения - Протокол № 17/ 24.11.2016 г.

                        - Приложение № 5

                        - Приложение № 6

                        - Приложение № 7
Решения - Протокол № 18/ 23.12.2016 г.

Решения - Протокол № 19/ 26.01.2017 г.
                        - Приложение № 1, решение № 172
                       Приложения към Решение № 167/26.01.2017
                              - Приложение № 1
                              - Приложение № 2
                              - Приложение № 3
                              - Приложение № 4
                              - Приложение № 5
                              - Приложение № 6
                              - Приложение № 7
Решения - Протокол № 20/ 21.02.2017 г.
                              - Приложение към Решение № 178
                              - Приложение към Решение № 179(Годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2016 година)
                              - Приложение № 1 към Решение № 182(Одобрява списъци с имоти, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и ливади на територията на Община Струмяни, за стопанската 2017/2018г, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3)
                              - Приложение № 2 към Решение № 182
                              - Приложение № 3 към Решение № 182
                              - Приложение № 4 към Решение № 182(Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади в община Струмяни за стопанската 2017/2018 година)
                              - Приложение № 5 към Решение № 182(Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2017/2018 година)
                              - Приложение към Решение № 185(Мониторингов доклад за 2016 година за дейности в община Струмяни , във връзка с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/)
                              - Приложение № 1 към Решение № 186(Годишен доклад за младежта за 2016 година)
                              - Приложение № 2 към Решение № 186(Общински план за младежта за 2017 година)

Решения - Протокол № 21/ 30.03.2017 г.

 Решения - Протокол № 22/ 20.04.2017 г.
                              - Приложение № 1 към Решение № 201(Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Струмяни)
                              - Приложение № 2 към Решение № 202(Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 година)
                              - Приложение № 3 към Решение № 204(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
                              - Приложение № 4 към Решение № 205(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
                              - Приложение № 5 към Решение № 206(Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год.)
Решения - Протокол № 23/ 25.05.2017 г.

Решения - Протокол № 24/ 29.06.2017 г.
                              - Приложение № 1 към решение № 224
                              - Приложение № 2 към решение № 225
  Решения - Протокол № 25/ 27.07.2017 г.                            
                              - Приложение № 1 към решение № 337(Годишен отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2017 год. - 30.06.2017 год.)
                              - към решение 236 Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2017
  Решения - Протокол № 26/ 31.08.2017 г.
                              - към решение 247 Програмата за управление на отпадъците 2016-2020 г.

Решения - Протокол № 27/ 28.09.2017 г.
                              - към решение 256 „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Струмяни“

Решения - Протокол № 28/ 19.10.2017 г.

Решения - Протокол № 29/ 19.10.2017 г.

Решения - Протокол № 30/ 24.11.2017 г.
                              - към решение 270 "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"
                              - Приложение № 1 към решение № 278
                              - Приложение № 2 към решение № 279
                              - Приложение № 3 към решение № 280

Решения - Протокол № 31/ 08.12.2017 г.

Решения - Протокол № 32/ 22.12.2017 г.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва