Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Новини

01.06.2018
ОБЯВА

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода
от 01.06.2018г до 20.06.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда на територията на община Струмяни, при регламентирано кандидатстване за ползване на съответната услуга.

1.Кандидатите за потребители подават в община Струмяни , следните документи:

Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие), амбулаторен картон (копие);
• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
• Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук;
• Пълномощно (свободен текст, подписано пред Кмета на населеното място/упълномощено от него лице), за лице, което подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

Забележка: При подаване на заявлението носете:

  • Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (за справка)
  • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
2.Кандидатите за лични асистенти , социални асистенти и домашни помощници, могат да бъдат:

• Безработни лица;
• Трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, подават следните документи:

Заявление по образец – получен на място или изтеглете от тук;
• Автобиография;
• Документ за придобита образователна степен (копие);
• Сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – копие
• Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
• Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидатът учи);
• Пенсионно разпореждане (само ако кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец получен на място или изтеглете от тук.

Забележка: При подаване на заявлението носете документ за самоличност (за справка)


За допълнителна информация – телефон 07434 31 - 08!

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва